Komunikacja w controllingu projektów

Marcin Klinowski

Abstract

Communication is one of the most important elements of management control. It depends on it whether the project’s stakeholders understand its parameters in the same way. This applies to both managers and members of task teams that implement projects as well as the external environment. The purpose of this article is to show the complexity of the communication process in management control of projects and to examine its specificity in the implementation of projects. The hypothesis is that communication plays a key role in project controlling and its proper application determines the success of projects. In order to achieve the assumed goal and verify the hypothesis the elements of communication in project controlling were presented, then the rules of communication were shown and finally the threats for communication in management control were indicated.
Author Marcin Klinowski (MISaF / IR / KRC)
Marcin Klinowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCommunication in the management control of projects
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages213-221
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunikacja, projekt, controlling projektów
Keywords in Englishcommunication, project, project management control
Abstract in PolishJednym z najważniejszych elementów controllingu jest komunikacja. Od niej w dużej mierze zależy, czy interesariusze przedsięwzięcia jednakowo rozumieją jego parametry. Dotyczy to zarówno kierowników i członków zespołów zadaniowych, które realizują projekty, jak też otoczenia zewnętrznego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie złożoności procesu komunikacji w controllingu projektów oraz zbadanie jego specyfiki przy realizacji przedsięwzięć. Można też postawić hipotezę, że komunikacja odgrywa kluczową rolę w controllingu projektów i jej właściwe stosowanie warunkuje powodzenie projektów. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować hipotezę, najpierw przedstawiono elementy komunikacji w controllingu projektów, następnie ukazano zasady rządzące komunikacją i na koniec wskazano zagrożenia dla komunikacji controllingowej. Metodami badawczymi wykorzystanymi do opracowania artykułu były analiza literatury z zakresu zarządzania, zarządzania projektami i controllingu oraz metoda deskryptywna
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klinowski_M_Komunikacja_w_Controllingu_Projektow_2018.pdf 792,56 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back