Regionalne sieci produkcji korporacji transnarodowych w regionie Azji i Pacyfiku

Anna H. Jankowiak

Abstract

The Asia Pacific region is characterized by a high degree of investment attractiveness and a competitive location for many global transnational corporations. Production is based on components produced locally as a result of the establishment of strong production networks in the region, the low cost of transport and customs facilitation in the Asia Pacific region, in particular in the group of ASEAN. The cost of production and the transportation of individual components needed,The Asia Pacific region is characterized by a high degree of investment attractiveness and a competitive location for many global transnational corporations. Production is based on components produced locally as a result of the establishment of strong production networks in the region, the low cost of transport and customs facilitation in the Asia Pacific region, in particular in the group of ASEAN. The cost of production and the transportation of individual components needed, e.g. in the automotive industry or IT is crucial in the decision making process of the unfolding chain of production by a country. Strong economic ties and integration processes taking place on a regional scale are crucial for the region and access to the global market through transnational corporations and production networks is necessary for the further economic development of the region. The aim of the article is to identify models of production networks created by transnational corporations in the Asia Pacific region. Production networks operating in the region and in the ASEAN group of countries, which are becoming an important production center, will be subject to a detailed analysis. This article is based on a descriptive method and the analysis and comparison of secondary sources mainly related to the production networks created by corporations in Asian countries. The analysis covered the available Polish and foreign literature dealing with topics related to the investment attractiveness of the market and the individual countries of the Asia and Pacific region in the context of production network formation. The article attempts to outline the investment attractiveness of the studied region in the context of foreign investment made by corporations operating in production networks, which can be a direct implication for economic practice. The article is a voice in the debate on scientific models of production networks operating in different national economies and regions of the world e.g. in the automotive industry or IT is crucial in the decision making process of the unfolding chain of production by a country. Strong economic ties and integration processes taking place on a regional scale are crucial for the region and access to the global market through transnational corporations and production networks is necessary for the further economic development of the region. The aim of the article is to identify models of production networks created by transnational corporations in the Asia Pacific region. Production networks operating in the region and in the ASEAN group of countries, which are becoming an important production center, will be subject to a detailed analysis. This article is based on a descriptive method and the analysis and comparison of secondary sources mainly related to the production networks created by corporations in Asian countries. The analysis covered the available Polish and foreign literature dealing with topics related to the investment attractiveness of the market and the individual countries of the Asia and Pacific region in the context of production network formation. The article attempts to outline the investment attractiveness of the studied region in the context of foreign investment made by corporations operating in production networks, which can be a direct implication for economic practice. The article is a voice in the debate on scientific models of production networks operating in different national economies and regions of the world
Author Anna H. Jankowiak (ES / DIER)
Anna H. Jankowiak,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No2
Pages82-92
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishregionalne sieci przedsiębiorstw, korporacje transnarodowe, region Azji i Pacyfiku, ASEAN
Keywords in Englishregional production networks, transnational corporations, Asia and Pacific region, ASEAN
Abstract in PolishRegion Azji i Pacyfiku charakteryzuje się wysokim stopniem atrakcyjności inwestycyjnej i stanowi konkurencyjne miejsce lokalizacji dla wielu światowych korporacji transnarodowych. W związku z utworzeniem silnych sieci produkcji w regionie, niskimi kosztami transportu oraz ułatwieniami celnymi w Azji i Pacyfiku, w tym w szczególności w grupie ASEAN, produkcja opiera się na komponentach wyprodukowanych lokalnie. Koszt produkcji i transportu poszczególnych elementów niezbędnych np. w przemyśle motoryzacyjnym czy IT, jest najważniejszy w procesie podejmowania decyzji o rozłożeniu łańcucha produkcji na poszczególne kraje. Silne więzi gospodarcze oraz zachodzące procesy integracyjne w skali regionalnej są istotne dla regionu, a dostęp do rynku globalnego właśnie poprzez korporacje transnarodowe oraz sieci biznesowe i produkcyjne jest niezbędny dla dalszego rozwoju ekonomicznego regionu. Celem artykuł jest identyfikacja modeli sieci produkcyjnych tworzonych przez korporacje transnarodowe w regionie Azji i Pacyfiku. Analizie szczegółowej poddane zostaną sieci produkcyjne funkcjonujące w regionie i w grupie państw ASEAN, które stają się znaczącym centrum produkcyjnym. Artykuł powstał za pomocą metody opisowej oraz na podstawie analizy i porównania źródeł wtórnych, dotyczących przede wszystkim modeli sieci produkcyjnych, które są stosowane przez korporacje działające w krajach azjatyckich. Analizie poddano dostępną literaturę polską oraz zagraniczną omawiającą tematy związane z atrakcyjnością rynkową i inwestycyjną poszczególnych państw z regionu Azji i Pacyfiku w kontekście tworzenia sieci produkcyjnych na tych rynkach. W artykule podjęto próbę nakreślenia atrakcyjności inwestycyjnej badanego regionu w kontekście lokowania inwestycji zagranicznych przez korporacje działające w sieciach produkcyjnych, co może stanowić bezpośrednią implikację dla praktyki gospodarczej. Artykuł jest głosem w dyskusji naukowej dotyczącej modeli sieci produkcyjnych funkcjonujących w różnych gospodarkach narodowych i regionach świata
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.2.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/rocznik-2017
Languagepl polski
File
Jankowiak_Regionalne_sieci_produkcji_korporacji.pdf 1,9 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back