Kierunki badań klastrów

Robert Golej

Abstract

This article attempts to review the leading research methods used in the study of cluster structures. These methods are oriented towards the identification of cluster, the analysis of its structure, but also the description of the mechanism of their functioning and development stage. In fact, research on clusters conducted at the macro level leads to better targeting of tools to support the local economy by the administration and institutions. The results of these studies also allow a better focus on expenditure on research programs. In the microeconomic perspective they lead to the improvement of actions undertaken by clusters and allow to customize the tool of cluster policy, innovation and development to the stage of development of clusters. The aim of this paper is to present the main research methods used in the study of clusters
Author Robert Golej (EaE / IES / KZFP)
Robert Golej,,
- Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Other language title versionsResearch directions of clusters
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No400
Pages56-69
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinnowacje, klastry, metody badań
Keywords in Englishinnovation, clusters, research methods
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę przeglądu wiodących metod badawczych wykorzystywanych w badaniach nad strukturami klastrowymi. Metody te zorientowane są tak na identyfikację klastra, analizę jego struktury, jak i na opis mechanizmu jego funkcjonowania oraz etap rozwoju. Właściwie prowadzone badania klastrów w skali makro prowadzą do lepszego ukierunkowania narzędzi wspierania lokalnej gospodarki przez administrację i instytucje. Wyniki tych badań pozwalają również lepiej zogniskować wydatki przeznaczone na realizację programów badawczych. W perspektywie mikroekonomicznej prowadzą natomiast do poprawy działań podejmowanych przez klastry oraz pozwalają dostosować narzędzia polityki klastrowej, innowacyjnej i rozwojowej do etapu rozwoju klastrów. Celem pracy jest próba prezentacji i oceny najważniejszych kierunków badawczych i metod wykorzystywanych w badaniach nad klastrami. Badania wykazały, że złożoność problematyki klastrowej wymaga stosowania złożonego z wielu metod aparatu badawczego. Dobór aparatu badawczego powinien być ściśle dostosowany do kierunku badań klastrów
DOIDOI:10.15611/pn.2015.400.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30392&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Golej_Kierunki_badan_klastrow.pdf 635,84 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back