Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst

Bogumiła Brycz , Marek Pauka

Abstract

Purpose – This paper focuses on the direct and indirect dividend covenants (as divided by Kalay) em - bedded in the terms of issues of bonds listed on the Catalyst market. The aim is to analyze the types and structure of covenants limiting transfers to the shareholders and to analyze the differentiation of covenants depending on the characteristics of issuers and issues of bonds. Design/Methodology/approach – The subject are non-bank corporate bonds admitted to trading on the Catalyst market in 2009–2013. The authors examine the structure and frequency of dividend covenants and analyse the relationship between the characteristics of issuers and issues and the use of dividend covenants. Findings – 75% of the analysed series of bonds contain indirect covenants and 52% – direct covenants. The bigger issuers and issuers with lower credit risk often use indirect covenants which allow them to run a flexible financing policy. The smaller issuers often use direct covenants. Originality/ Value – The paper fills a gap in the empirical research on the Polish bond market, particularly in the studies on covenants and their role in reducing transfers to the owners.
Autor Bogumiła Brycz
Bogumiła Brycz
-
, Marek Pauka (NE / KF)
Marek Pauka
- Katedra Finansów
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr2
Paginacja173-183
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimkonflikt akcjonariusze vs obligatariusze, transfery do akcjonariuszy, kowenanty, Catalyst
Słowa kluczowe w języku angielskimshareholders vs. bondholders conflict, transfers to shareholders, covenants, Catalyst
Streszczenie w języku polskimCel – W artykule skoncentrowano uwagę na kowenantach dywidendowych pośrednich i bez - pośrednich (według propozycji podziału Kalaya) wbudowanych w warunki emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst. Celem artykułu jest analiza rodzajów i struktury kowenantów ograniczających transfery do akcjonariuszy oraz analiza zróżnicowania stosowanych kowenantów w zależności od cech emitentów i cech serii obligacji. Metodologia badania – Opracowano ręcznie bazę danych dotyczącą niebankowych obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst w latach 2009–2013. Określono strukturę i częstość występowania kowenantów dywidendowych oraz dokonano analizy zależności pomiędzy cechami emitentów i emisji a stoso - wanymi kowenantami ograniczającymi transfery do akcjonariuszy. Wynik – Spośród badanych serii obligacji 75% w warunkach emisji zawierało kowenanty pośrednie, a 52% kowenanty bezpośrednie. Duzi emitenci oraz emitenci o niskim poziomie ryzyka kredytowego częściej stoso - wali kowenanty pośrednie pozwalające na elastyczne kształtowanie polityki pozyskiwania źródeł finansowania. Mali emitenci częściej stosowali kowenanty bezpośrednie. Oryginalność/Wartość – Praca wypełnia lukę w badaniach empirycznych nad polskim rynkiem obligacji Cata - lyst, w szczególności w badaniach dotyczących kowenantów i ich roli w ograniczaniu transferów do właścicieli.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.86-14
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/346/article/1746/
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); po opublikowaniu
Plik
Brycz_Pauka_Ograniczenia_transferow_do_wlascicieli_w.pdf 328,83 KB
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*2 (2019-10-27)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót