Ocena raportów zintegrowanych grup kapitałowych na podstawie wskaźników szczegółowych

Hanna Sikacz

Abstract

An increasing number of companies are convinced of the need to improve the management systems in the direction of forming mutually beneficial relationships with all stakeholders. Such a possibility gives non-financial reporting, including integrated reporting, reflecting modern trends of management sciences. Carefully prepared reports are the challenge for improving the process of managing CSR activities. The aim of the publication is to present the results of studies related to the analysis of economic, environmental and social indicators presented in integrated reports of leading capital groups in Poland. The main part of the study is to identify the reported aspects and the level of reporting them with the analysis of the descriptions of indicators in line with the sustainability reporting guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI). This paper summarizes the research. The study does not dispel doubts about the usefulness of these reports for stakeholders.
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsEvaluation of Integrated Reports of Capital Groups on the Basis of Specific Standard Disclosures
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No479
Pages148-160
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishraport zintegrowany, CSR, wytyczne GRI, grupa kapitałowa
Keywords in Englishintegrated report, CSR, The GRI Sustainability Reporting Guidelines, capital group.
Abstract in PolishCoraz większa liczba przedsiębiorstw wyraża przekonanie o konieczności doskonalenia systemów zarządzania w kierunku kształtowania wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Możliwość taką daje sprawozdawczość niefinansowa, w tym raportowanie zintegrowane, stanowiąc odzwierciedlenie współczesnych nurtów nauk o zarządzaniu. Solidnie przygotowywane raporty to wyzwanie związane z doskonaleniem procesu zarządzania działaniami CSR. Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań związanych z analizą wskaźników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych przedstawionych w raportach zintegrowanych wiodących grup kapitałowych w Polsce. Zasadnicza część badań to identyfikacja raportowanych aspektów i poziomu ich raportowania z analizą opisów wskaźników zgodnych z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Opracowanie stanowi podsumowanie badań, które nie rozwiewają wątpliwości co do użyteczności tych raportów dla interesariuszy.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.479.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42557
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sikacz_Ocena_raportow_zintegrowanych_grup_kapitalowych.pdf 988,21 KB
Score (nominal)10
Citation count*4 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back