Management accounting evolution as a result of management by projects

Marcin Klinowski

Abstract

Activities based on projects has become a necessity for some time in various sectors or industries. This is a consequence of the turbulent business environment which causes a perversity in business functioning and a shortening of the life cycle of products. In such conditions, only flexible management methods become useful. When choosing management accounting instruments, one should always take into consideration both the external and internal conditions of the company. If the company manages projects the internal conditions take on a new meaning. There is thus the need for a revision of management accounting. The main purpose of this article is to present the specifics of management by projects including the use of instruments of management accounting. One can also hypothesize that there is a need for the revision of management accounting in companies undergoing projects. In order to achieve the established objective and verify the hypothesis, the article explains the determinants of management by projects, then describes the scope of the management accounting for projects, and finally presents the differences between traditional and project management accounting.
Autor Marcin Klinowski (ZIF / IR / KRC)
Marcin Klinowski
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr375
Paginacja37-44
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimprojekt, rachunkowość zarządcza, zarządzanie przez projekty
Słowa kluczowe w języku angielskimproject, management accounting, management by projects
Streszczenie w języku polskimBazowanie na projektach staje się od pewnego czasu koniecznością w wielu sektorach i branżach. Wynika to wprost z turbulentnego otoczenia przedsiębiorstw, czego następstwem jest między innymi przewrotność w funkcjonowaniu i skracanie cyklu życia produktów. W takich warunkach tylko elastyczne metody zarządzania stają się użyteczne. Dobierając instrumenty rachunkowości zarządczej, należy brać pod rozwagę zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa zarządzanego przez projekty uwarunkowania wewnętrzne nabierają nowego znaczenia. Zachodzi tym samym konieczność rewizji w rachunkowości zarządczej. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki zarządzania przez projekty z uwzględnieniem stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej. Można również postawić hipotezę, że zachodzi konieczność rewizji rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach przechodzących na projekty. W artykule najpierw przedstawiono determinanty zarządzania przez projekty, następnie wskazano zakres rachunkowości zarządczej dla projektów i na koniec zaprezentowano różnice pomiędzy tradycyjną i projektową rachunkowością zarządczą.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.375.04
Języken angielski
Plik
Klinowski_Management_accounting_evolution_as_a.pdf 300,79 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tyt_nrQuantitative methods in accounting and finance
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót