Budżetowanie zadaniowe w zarządzaniu wartością w jednostkach samorządu terytorialnego

Maria Nieplowicz

Abstract

The purpose of this paper is to examine the role of the performance-based budgeting as a tool for effective and efficient fulfillment of statutory objectives of local government units and its importance in creating value for citizens. The performance-based budgeting, which is mandatory in the government sector,is optional in local government units. One of the reasons for its voluntary use may be the desire to improve the efficiency of financial management to better meet the needs of citizens. Therefore, the paper presents issues related to the effectiveness of public expenditure, performance-based budgeting and its impact on the creation of values for citizens. The paper uses the following research methods: literature studies, analysis of legal regulations, and reasoning by analogy. The conducted literature studies allow to draw a few conclusions confirming the influence of performance-based budgeting on the creation of values for the citizen in the local government units. Firstly, in the performance-based budgeting are clearly marked by the directions and objectives of spending public funds. Secondly,the zero-based budgeting approach is used in performance-based budgeting Thirdly, the voluntary implementation of the performance-based budgeting by local government units indicates their willingness to effective and efficient fulfill their mission by providing the public services at the highest possible level, thereby creating value for the citizens
Author Maria Nieplowicz (MISaF / IR / KRC)
Maria Nieplowicz,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/2
Pages89-98
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjednostki samorządu terytorialnego, wartość dla obywateli, budżet zadaniowy
Keywords in Englishlocal government unit, value for citizen, performance-based budget
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie roli budżetowania zadaniowego jako narzędzia wspomagającego skuteczne i efektywne wypełnianie celów ustawowych jednostek samorządu terytorialnego i jego znaczenia w kreowaniu wartości dla obywateli. System budżetowania zadaniowego, który w sektorze rządowym jest obowiązkowy z prawnego punktu widzenia, jest fakultatywny w jednostkach samorządu terytorialnego. Jedną z przyczyn jego dobrowolnego stosowania może być chęć podniesienia efektywności gospodarki finansowej dla lepszego zaspokajania potrzeb obywateli. W związku z tym w artykule przedstawiono determinanty efektywności wydatków publicznych oraz wpływ zastosowania procedury budżetowania zadaniowego na kreowanie wartości dla obywateli. Zastosowano następujące metody badawcze: badania literatury, analizę regulacji prawnych oraz wnioskowanie przez analogię. Przeprowadzone badania literaturowe pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków potwierdzających wpływ budżetowania zadaniowego na kreowanie wartości dla obywatela w jednostkach samorządu terytorialnego. Po pierwsze, w odróżnieniu od budżetu tradycyjnego w budżecie zadaniowym wyraźnie zaznaczone są kierunki i cele wydatkowania środków publicznych. Po drugie, przy budżetowaniu zadaniowym jest stosowana metoda budżetowania od zera (a nie budżetowanie przyrostowe). Po trzecie, dobrowolność wdrażania budżetowania zadaniowego przez jednostki samorządu terytorialnego wskazuje na ich chęć do skutecznego i efektywnego wypełniania swojej misji polegającej na dostarczaniu szeroko rozumianych usług publicznych na możliwie najwyższym poziomii tworzeniu tym samym wartości dla obywateli
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=540
Languagepl polski
File
Nieplowicz_Budzetowanie_zadaniowe2017.pdf 254,01 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back