Customer Knowledge Management w pobudzaniu innowacyjności przedsiębiorstw

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Abstract

Customer Knowledge Management is a management concept based on the use of customer knowledge considered in many dimensions, i.e. knowledge of customers, from and to customers, and knowledge co-developed with customers. The basic principle of CKM is to focus the management activities on the company’s cooperation with the customer, and the specific area of this cooperation is the creation of innovation. CKM determined directions of flow of knowledge about customers and gathered from the customers are associated with the stages of the process of creating innovation, i.e. the step of generating ideas, experimentation, prototyping, and product testing. Demand driven innovation models, in particular User Driven Innovation and Design Thinking, play a crucial role in this process which is an important support for CKM. The article is conceptual, showing the CKM model in the innovation creation process, emphasising that its effective application requires fundamental changes in the business model of the company to integrate the customer perspective with the processes of stimulating enterprise innovation. Finally, the key factors influencing the effectiveness of business models based on customer knowledge are been presented.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsCustomer Knowledge Management in Stimulating Enterprise Innovation
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No5 (376)
Pages179-188
Publication size in sheets50.45
Keywords in PolishCustomer Knowledge Management, innowacje, wiedza klienta, prosument, User Driven Innovation, Design Thinking, model zarządzania
Keywords in EnglishCustomer Knowledge Management, innovation, customer knowledge, prosumer, User Driven Innovation, Design Thinking, management model
Abstract in PolishCustomer Knowledge Management (CKM) jest koncepcją zarządzania opartą na wykorzystywaniu wiedzy klienta rozpatrywanej w wielu wymiarach, tj. wiedzy o klientach, od i dla klientów oraz wiedzy współkreowanej z klientami. Podstawową zasadą CKM jest ukierunkowanie zarządzania na współpracę firmy z klientem, a szczególnym obszarem tej współpracy jest kreowanie innowacji. Wyznaczane przez CKM kierunki przepływu wiedzy o klientach i od klientów są powiązane z etapami procesu kreowania innowacji, tj. z etapem generowania pomysłów, eksperymentowania, tworzenia prototypów oraz testowania produktów. Kluczową rolę w tym procesie spełniają popytowe modele innowacji, a zwłaszcza User Driven Innovation oraz Design Thinking, które stanowią istotne wsparcie dla CKM. Artykuł ma charakter koncepcyjny, przedstawiono w nim model CKM w procesie kreowania innowacji, podkreślając, iż jego efektywne stosowanie wymaga zasadniczych zmian modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w kierunku zintegrowania perspektywy klienta jako kluczowego podmiotu otoczenia, z pespektywą procesów pobudzania innowacyjności w firmie. Na koniec przedstawiono kluczowe czynniki warunkujące skuteczność modeli biznesowych opartych na wiedzy o kliencie.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back