Stopy procentowe a płynne kursy walutowe w krajach Unii Europejskiej. Wstęp do analizy korelacji

Wawrzyniec Michalczyk

Abstract

The aim of the article is to indicate the cases of the European Union member states with the floating exchange rate regime, where it is possible to easily notice the correlation between the interest rate and the exchange rate against the euro. Source data were time series of monthly data published by Eurostat. The one-month rate of the interbank money market was adopted as a basic measure of a short-term interest rate and the yield of ten-year government bonds – as a long-term one. The research period were the years of 2012-2016. The correlation analysis concerned interdependences between various indicators of the exchange rate of a currency against the euro (i.e. its level, the absolute change and the relative change) and a variety of measures of the interest rate in a given country – i.e. short-term and long-term, nominal and real rate – their levels, ranges of their disparities in relation to the euro area and the absolute changes. In addition to the analysis of data from the same month, a one- and two-month delays were also introduced, both regarding the exchange rate and the interest rate. The research allowed to identify the instances of countries and interest rates, where particularly strong connection with the exchange rate of the national currency against the euro is visible. Regardless of the type and the way of presentation of the interest rate, the interdependence of considerable intensity occurs in the Czech Republic, Hungary and Sweden. In the United Kingdom, it is characteristic only for the real interest rate – both short- and long-term ones, and with regard to Poland – only for the long-term nominal rate.
Author Wawrzyniec Michalczyk (ES / DIER)
Wawrzyniec Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsInterest rates vs. floating exchange rates in the European Union member states. An introduction to the correlation analysis
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No3 (15)
Pages106-123
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishstopa procentowa, kurs walutowy, Unia Europejska, analiza korelacji
Keywords in Englishinterest rate, exchange rate, European Union, correlation analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie, w których krajach Unii Europejskiej o płynnych kursach walutowych można w prosty sposób zaobserwować korelację między stopą procentową a poziomem kursu walutowego w stosunku do euro. Danymi źródłowymi były szeregi czasowe obejmujące dane miesięczne publikowane przez Eurostat. Jako podstawową miarę oprocentowania krótkoterminowego przyjęto jednomiesięczną stopę międzybankowego rynku pieniężnego, a długoterminowego – rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Okres badawczy stanowiły lata 2012-2016. Analiza korelacji dotyczyła współzależności pomiędzy różnymi wskaźnikami dotyczącymi kursu danej waluty w stosunku do euro (tj. jego poziomem, zmianą bezwzględną oraz zmianą względną) a poszczególnymi miernikami stopy procentowej w danym kraju – tj. krótkoterminową i długoterminową stopą nominalną i realną – ich poziomami, rozmiarami ich dysparytetów w stosunku do strefy euro oraz zmianami bezwzględnymi. Oprócz analizy danych pochodzących z tego samego miesiąca, wprowadzano także opóźnienie – jedno- i dwumiesięczne, zarówno w odniesieniu do kursu, jak i w stosunku do stopy. Badanie pozwoliło zidentyfikować przypadki krajów i stóp procentowych, gdzie widoczny jest szczególnie silny związek z relacją wymienną pieniądza narodowego w stosunku do euro. Niezależnie od rodzaju stopy i jej ujęcia współzależność o znacznym natężeniu występuje w Czechach, na Węgrzech i w Szwecji. W Wielkiej Brytanii jest ona natomiast charakterystyczna tylko dla oprocentowania realnego – zarówno krótko-, jak i długoterminowego, a odnośnie do Polski – wyłącznie dla długookresowej stopy nominalnej.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.3.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43266
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Michalczyk_Stopy_procentowe_a_plynne_kursy.pdf 1,67 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back