Koszty działalności zakładów ubezpieczeń na Białorusi i w Rosji

Joanna Koczar , Tatjana Verezubova

Abstract

The shift from a centrally controlled economy to a free market economy triggered the development of the insurance market in such countries as Byelorussia and Russia. Although some time has passed and the International Financial Reporting Standards (IFRS) are being gradually implemented, cost accounting and classification for the purposes of accounting and reporting have certain particular characteristics. In the case of Byelorussia these costs are also subject to special legal regulations. This gives rise to doubts regarding the credibility of the information disclosed in the financial statements. The objective of this article is to analyse the differences in cost classification made according to the national standards (Russian and Byelorussian) and according to the IFRS. The literature and legislation of these countries constitute the subject of research. The employed research methods include analysis and deductive reasoning. The case study is based on the reporting information of two selected companies.
Author Joanna Koczar (MISaF / IR / KTRiAF)
Joanna Koczar,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
, Tatjana Verezubova
Tatjana Verezubova,,
-
Other language title versionsOperating costs of insurance companies in Byelorussia and Russia
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No524
Pages77-88
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzakład ubezpieczeń, koszty, rezerwy, świadczenia, normowanie
Keywords in Englishinsurance company, expenses, provisions, benefits, standardisation
Abstract in PolishPrzejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej spowodowało rozwój rynków ubezpieczeń w takich krajach, jak Białoruś i Rosja. Pomimo upływu czasu oraz stopniowej implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) rachunek kosztów i ich klasyfikacja na potrzeby rachunkowości i sprawozdawczości charakteryzuje się szczególnymi cechami. W przypadku Białorusi koszty te podlegają również szczególnym regulacjom prawnym. Powoduje to wątpliwości co do wiarygodności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Celem artykułu jest analiza różnic w klasyfikacji kosztów według standardów krajowych (Rosji i Białorusi) i klasyfikacji zgodnej z MSSF. Dokonano przeglądu literatury, ustawodawstwa tych krajów oraz analizy informacji sprawozdawczych dwóch wybranych zakładów. Jako metody badawcze zastosowano analizę i dedukcję.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.524.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/78795
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Koczar_Koszty_Dzialalnosci_Zakladow_Ubezpieczen_Na_Bialorusi.pdf 374,68 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back