Motywacja konsumentów na rynku e-commerce

Katarzyna Pieczarka

Abstract

The article refers to the basic determinants of consumer behavior on the e -commerce market. The main objective of this study was to look at the overall behavior of buyers in a virtual environment based on selected stati s- tical and empirical survey. The focus remains on the analysis of behaviour and motivation of the modern e -consumers in t he process of shopping online. This paper attempts to present a picture of contemporary Polish e - consumer, as a conscious network user, a man who analyzes information to achieve optimum satisfaction with the shopping.
Author Katarzyna Pieczarka (EMaT)
Katarzyna Pieczarka,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol40
No1
Pages85-97
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishe-konsument, zachowania e-konsumentów, e-zakupy, motywacja
Keywords in Englishe-consumer, Consumer behawior, online shopping, motivation
Abstract in PolishArtykuł odnosi się do podstawowych wyznaczników zachowań kons u- mentów na rynku e -commerce. Głównym celem niniejszej pracy było ogólne spojrzenie na zachowania nab ywców w środowisku wirtualnym na podst a- wie wybranych badań statystycznych i empirycznych. Szcze gólną uwagę zwrócono na motywy skłaniające współczesnych e - konsumentów do podj ę- cia decyzji o zakupie. W pracy podjęto próbę przedstawienia obrazu wspó ł- czesnego polskiego e -konsumenta , jako świadomego użytkownika sieci, analizującego zbiory informacji dla u zyskania optimum satysfakcji z zak u- pów.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-40.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back