Okres spłaty należności a zyskowność spółek w latach 2002–2009 – badanie spółek przejmujących przygotowujących się do połączenia

Piotr Luty

Abstract

This article aims to examine the relationship between the period of receivables payment and profitability of companies. The sample includes acquiring companies in five, four and three years before a merger. Based on a review of literature a hypothesis can be formulate about the existence of a negative relationship between the period of receivables payment and profitability of assets. Linear regression is used in the study. Based on the results of the study the hypothesis has not been confirmed that Polish companies behave in a different way than, for example, companies from other European countries. This may be due to the specific legal and economic condition, the selection of companies, which in the future will merge, the level of development of the companies which will be confirmed by future business combination
Author Piotr Luty (ES / DF)
Piotr Luty,,
- Department of Finance
Other language title versionsThe receivables payment period vs. profitability of companies in the years 2002–2009 − research on companies which are preparing to mergers and acquisitions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages309-317
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpołączenia spółek, kapitał obrotowy netto, rentowność
Keywords in Englishmergers of companies, working capital, profitability
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie zależności między okresem spłaty należności a zyskownością spółek. Próba badawcza obejmuje spółki przejmujące na pięć, cztery i trzy lata przed połączeniem. Na podstawie przeglądu literatury można sformułować hipotezę o występowaniu ujemnej zależności między okresem spłaty należności a zyskownością (rentownością) aktywów. W badaniu zastosowano regresję liniową. Na podstawie wyników badania stawiana hipoteza została pozytywnie zweryfikowana dla grupy obejmującej wszystkie sektory działalności gospodarczej. W podgrupach oznaczających poszczególne sektory: produkcję, usługi i handel, hipoteza nie została pozytywnie zweryfikowana. Może to wynikać ze specyficznych uwarunkować prawno-ekonomicznych, wyboru spółek, które w przyszłości dokonają połączenia, rozwoju spółek, który zostanie potwierdzony połączeniem jednostek gospodarczych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.28
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41904
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Luty_Okres_splaty_naleznosci_a_zyskownosc_spolek.pdf 404,25 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-08-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back