Efektywność wydatków państwa na zabezpieczenie społeczne w krajach grupy G7

Paweł Dobrzański

Abstract

Nowadays, the role of government in shaping the country’s competitiveness is not limited only to supporting the developmen t of innovation and human capital. It is increasingly important to run social policy, which is implemented in order to create the state not only competitive on the internationa l stage, but also ensuring a high level of life. At the same time the main problem of the modern welfare state is to confront grow- ing costs of social policy. The aim of this ar ticle is to assess whether the costs incurred for the state redistributive activities relating to social area, are spent effectively. Exami- nation of the effectiveness of the state ex penditures was conducted using the method of Data Envelopment Analysis.
Author Paweł Dobrzański (ES / IE / DME)
Paweł Dobrzański,,
- Department of Mathematical Economics
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No310
Pages101-115
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish efektywność , wydatki państwowe, zabezpieczenie społeczne, dobrobyt
Keywords in Englisheffectiveness, government spending, social security, prosperity
Abstract in Polish Obecnie rola pa ń stwa w kszta ł towaniu konkurencyjno ś ci kraju nie jest ograniczona jedynie do wspierania rozwoju innowacyjno ś ci i kapita ł u ludzkiego. Coraz wi ę ksze znaczenie ma prowadzona polityka socj alna, która realizowana jest w celu stwo- rzenia pa ń stwa nie tylko konkurencyjnego na arenie mi ę dzynarodowej, ale tak ż e gwa- rantuj ą cego wysoki poziom ż ycia mieszka ń ców. Jednocze ś nie g ł ównym problemem wspó ł czesnego pa ń stwa opieku ń czego jest stawianie czo ł a coraz wi ę kszym kosztom polityki spo ł ecznej. Celem artyku ł u jest ocena, czy koszty pa ń stwa ponoszone na dzia- ł alno ść redystrybucyjn ą , odnosz ą ce si ę do sfery socjalnej, s ą wydatkowane efektywnie. Badanie efektywno ś ci wydatków pa ń stwa zosta ł o przeprowadzone przy wykorzystaniu metody Data Envelopment Analysis .
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/09.pdf
Languagepl polski
File
Dobrzanski_Efektywnosc_wydatkow_panstwa_na_zabezpieczenie.pdf 344,33 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back