Kapitał społeczny jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw firm japońskich w Polsce. Stan obecny i perspektywy

Anna Baraniecka

Abstract

Supply chains of Japanese companies, both in the literature, as well as in economic practice are seen as a source of best practices for building relationships based on commitment, loyalty and trust. High effici ency and effectiveness in the Japanese supply chains is mainly connected with speci fic social determinants in which they oper- ate. But what if these highly integrated syst ems put in other social conditions? Is another level or type of social capital may affect the results of the Japanese supply chains? And if so, how this can be explored and evaluate d? These and other questions try to answer the author of the article, emphasizing the importance of social capital as an unappreciat- ed until now conditions the functioning of supply chains. The author evaluates both current and future influence of social capit al on supply chains, with special emphasis on the supply chains of Japanese companies in Poland. The objective of this article will help to get the results of the supply chains of Japanese companies in Poland as well as deep studies of the author on the significance of social capital in supply chain management.
Author Anna Baraniecka (EMaT / DSMaL)
Anna Baraniecka,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No315
Pages66-80
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzarządzanie łańcuchem dostaw, kapitał społeczny, łańcuchy dostaw firm japońskich, keiretsu
Keywords in Englishsupply chain management, social capital, supply chain of Japanese companies, keiretsu
Abstract in PolishŁ a ń cuchy dostaw firm japo ń skich, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce gospodarczej, s ą postrzegane jako ź ród ł o najlepszych praktyk w zakresie budowania relacji opartych na zaanga ż owaniu, lojalno ś ci i zaufaniu. Du ż a efektywno ść i skuteczno ść dzia ł a ń w omawianych ł a ń cuchach dostaw wi ąż e si ę g ł ównie ze specyficz- nymi uwarunkowaniami spo ł ecznymi, w jakich te funkcjonuj ą . Co jednak, je ś li te silnie zintegrowane systemy umie ś cimy w innych uwarunkowaniach spo ł ecznych? Czy inny poziom lub rodzaj kapita ł u spo ł ecznego mo ż e wp ł yn ąć na wyniki japo ń skich ł a ń cuchów dostaw? A je ś li tak, jak mo ż na to zbada ć i oceni ć ? Na te i inne pytania, traktuj ą c to jako cel niniejszego artyku ł u, odpowiada jego autorka, podkre ś laj ą c jednocze ś nie znaczenie kapita ł u spo ł ecznego jako niedocenianego do te j pory uwarunkowania funkcjonowania ł a ń cuchów dostaw. Autorka ocenia ponadto zarówno aktualny, jak i przysz ł y wp ł yw kapita ł u spo ł ecznego na ł a ń cuchy dostaw, ze szczególnym uwzgl ę dnieniem ł a ń cuchów dostaw firm japo ń skich w Polsce. W realizacji celu niniejszego artyku ł u b ę d ą pomocne wyniki bada ń ł a ń cuchów dostaw firm japo ń skich w Polsce oraz pog łę bione studia autor- ki nad znaczeniem kapita ł u spo ł ecznego w zarz ą dzaniu ł a ń cuchami dostaw.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_315/05.pdf
Languagepl polski
File
Baraniecka_Kapital_spoleczny_jako_uwarunkowanie_funkcjonowania.pdf 320,25 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back