Kwalifikacje pracowników służby bhp a bezpieczeństwo warunków pracy w przedsiębiorstwach

Anna Cierniak-Emerych

Abstract

Ensuring safe working conditions remains to be one of the most important problems. Specific tasks in this area can, and should, be performed by employees of occupational safety and health departments with adequate qualifications. The aim of this study is to discuss legal requirements concerning qualifications of employees from occupational safety and health departments and relationships between these requirements and tasks performed by the employees. This provided the background to the definition, in the empirical part, of the study aim, which was to show the expectations of potential employees of occupational safety and health departments connected with opportunities for obtaining qualifications required by legal regulations. The focus was on opportunities to obtain qualifications necessary for being employed at the position of senior safety officer. The basis for the investigations was literature survey and empirical examinations conducted among the participants of a post-graduate course in occupational safety and health.
Author Anna Cierniak-Emerych (EaE / IES / DLaC)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsEffect of Qualifications of Employees of Occupational Safety and Health Departments on Safety in Enterprises
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1 (51)
Pages21-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwarunki pracy, służba bhp, kwalifikacje
Keywords in Englishworking conditions, employees of occupational safety and health departments, qualifications
Abstract in PolishZapewnienia bezpiecznych warunków pracy wciąż pozostaje kwestią newralgiczną. Określone zadania w tym zakresie mogą i powinni realizować pracownicy służby bhp dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami. Celem artykułu stało się ukazanie prawnych wymogów dotyczących kwalifikacji pracowników służby bhp oraz relacji pomiędzy tymi wymogami a zadaniami tych pracowników. Było to tłem do realizacji w części empirycznej opracowania celu w postaci ukazania oczekiwań potencjalnych pracowników służby bhp związanych z oferowanymi im możliwościami uzyskania ujętych w wymogach prawa kwalifikacji. Uwagę skoncentrowano na możliwości uzyskania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora bhp. Podstawą rozważań były studia literatury przedmiotu oraz badania empiryczne przeprowadzone wśród słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu bhp.
DOIDOI:10.18276/miz.2018.51-02
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back