Mikro- i otwarta strategia. Konteks ekosystemu

Aleksandra Sus

Abstract

The main cognitive objective of this study is an attempt to explain the relationship between the elements of the micro-strategy – open strategy – strategic ecosystem triad. The inspiration to write the article was primarily the lack of papers (in the Web of Science database) presenting these categories as elements of a coherent system. Strategy in micro scale is presented through the context of: microactions, microaspects and microfoundations. Anthropomorphisation of business entities results in the opening of the organization to entities which are the members of its surroundings. This is how open strategy begins. All these conditions create a new ecosystem of organizations that is shaped by purposeful interactions of a new community of organizations which are open to cooperation and competition, and are connected by mutual trust, collaboration and co-creation of value. This study is of theoretical character, involves observations and conclusions from the available literature, and bases on inductive inference
Autor Aleksandra Sus (ZIF / IOZ / KSiMZ)
Aleksandra Sus
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Tytuł czasopisma/seriiOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (176)
Paginacja77-91
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimmikrostrategia, strategia otwarta, ekosystem
Słowa kluczowe w języku angielskimmicro-strategy, open strategy, ecosystem
Streszczenie w języku polskimPróba wyjaśnienia związków pomiędzy elementami triady: mikrostrategia – otwarta strategia – ekosystem strategiczny jest głównym celem poznawczym niniejszego opracowania. Inspiracją napisania artykułu był przede wszystkim brak prac (analiza bazy Web os Science), które wiązałyby te kategorie w jeden spójny system. Strategia w kontekście mikro została przedstawiona w optyce: indywidualnych aktywności (microactions), mikrodeterminantów (microaspects) oraz mikropodstaw (microfundations). Jako skutek antropomorfizacji podmiotów gospodarczych skutkuje i/lub wiąże się z otwarciem organizacji na pozostałe podmioty, którymi są członkowie jej otoczenia. Tak powstaje otwarta strategia. Całość tych uwarunkowań tworzy nowy ekosystem organizacji, który jest kształtowany przez celowe interakcje nowej, społeczności organizacji, otwartej na kooperacje i konkurencję, które wiążą zaufanie, współpraca i współtworzenie wartości. Niniejsze opracowanie ma charakter teoriopoznawczy, przy tworzeniu którego wykorzystano obserwacje i wnioski z literatury tematu, w oparciu o wnioskowanie indukcyjne
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót