Technologia WEB w innowacji zarządzania procesowego w instytucjach publicznych

Krzysztof Hauke

Abstract

Creating innovation in economic sectors is a necessity that allows the creation of competitive conditions. Economic sectors that carry out business activities must constantly offer the consumer products or services that he or she may potentially be interested in. Only this way of running a business will determine its success. Public institutions in the economy are to primarily implement basic social goals, such as education, safety, health care,and ulture. Regardless of the economic sector, achieving an objective that will suit the public requires the organization to be fully involved. Effective implementation of this objec tive is possible, interalia, thanks to process management. Innovations supported by Web technology and their implemented in process management of public institutions will be positively received by the public. Business sectors have for a long time been supporting technologies that make their offer more attractive in the form of a product or service. Also, public institutions in their statutory activities must apply modern information technology solutions on a wider scale. The purpose of the article is to indicate the Web technology as a tool for creating innovation in process management in public institutions. The research confirms that the Web technology should be used in supporting the implementation of processes in public institutions. The applied solution will allow public institutions to be innovative
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No12 [CD]
Pages184-198
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzarządzanie procesowe, innowacja, instytucje publiczne, technologia Web
Keywords in Englishprocess management, innovation, public institutions, Web technology
Abstract in PolishKreowanie innowacyjności w sektorach gospodarki jest koniecznością, która pozwala na tworzenie warunków konkurencyjności. Sektory gospodarki, które prowadzą działalność o charakterze biznesowym muszą stale konsumentowi oferować produkty lub usługi, którymi on potencjalnie może być zainteresowany. Instytucje publiczne w gospodarce mają przede wszystkim realizować podstawowe cele społeczne, takie jak, edukacja, bezpieczeństwo,ochrona zdrowia, kultura. Niezależnie od sektora gospodarki, realizacja celu, które będą odpowiadały społeczeństwu wymaga od organizacji pełnego zaangażowania. Skuteczna realizacja tego celu jest możliwa między innymi dzięki zarządzaniu procesowemu. Innowacje wspomagane technologią Web i ich implementowane w zarządzaniu procesowym instytucji publicznych, będą przez społeczeństwo pozytywnie odbierane. Sektory gospodarki o charakterze biznesowym od dłuższego czasu wspomagają się technologiami, które uatrakcyjniają ich ofertę w postaci produktu lub usługi. Również i instytucje publiczne w swoich działaniach statutowych muszą na szerszą skalę stosować nowoczesne rozwiązania technologii informacyjnej. Postawiony cel artykułu to wskazanie technologii Web jako narzędzia do kreowania innowacyjności w zarządzaniu procesowym w instytucjach publicznych. Przeprowadzone badania potwierdzają, że technologia Web powinna być wykorzystywana w wspomaganiu realizacji procesów w instytucjach publicznych. Zastosowane rozwiązanie pozwoli instytucjom publicznym być innowacyjnymi
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/o-czasopismie
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back