Pomiar efektywności rynku zamówień publicznych – przyczynek teoretyczny do badań ekonomicznych

Sebastian Bobowski , Jan Gola

Abstract

The aim of the article is an overview of indicators to measure the effectiveness of the public procurement market in three areas: strategic leadership, objectives and procedures/ processes, developed by a team of experts of the Organization for Economic Cooperation and GolaDevelopment (OECD). The author argues that the public procurement market may encourage the creation of new jobs, stimulate economic growth and entrepreneurship, including small and medium-sized enterprises (SMEs), thus, measuring its effectiveness may constitute an important contribution to the study on the competitiveness of the economy at the macro level. Comparative indicatory analysis of public tenders in relation to specific sectors, regional or national system as a whole gives an opportunity to increase inclusiveness, transparency and competitiveness of public procurement market, in particular in the context of the availability of contracts for small and medium-sized enterprises and the efficiency of public spending. Public procurement can influence indirectly the country’s ability to long-term economic growth and development therefore, its competitiveness in such areas as: institutions, infrastructure, goods market and its size and innovation (components of the global competitiveness index GCI)
Author Sebastian Bobowski (ES / DIER)
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
, Jan Gola (MISaF / KPG) - inna
Jan Gola,,
- Katedra Prawa Gospodarczego
Other language title versionsMeasuring effectiveness of public procurement market – theoretical contribution to economic research
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No2 (14)
Pages9-23
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzamówienia publiczne, efektywność, analiza wskaźnikowa
Keywords in Englishpublic procurement, effectiveness, indicatory analysis.
Abstract in PolishCelem artykułu jest przegląd wskaźników służących pomiarowi efektywności rynku zamówień publicznych w trzech obszarach: przywództwo strategiczne, cele oraz procedury/procesy, wypracowanych przez zespół ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Autor stawia tezę, iż rynek zamówień publicznych sprzyjać może tworzeniu nowych miejsc pracy, stymulować wzrost gospodarczy i przedsiębiorczość, w tym małą i średnią (MŚP), toteż pomiar jego efektywności stanowić może istotny wkład w badania nad konkurencyjnością gospodarki w skali makro. Wskaźnikowa analiza porównawcza przetargów publicznych w odniesieniu do wybranych sektorów, regionu czy systemu krajowego jako całości daje szansę na zwiększenie inkluzywności, przejrzystości i konkurencyjności rynku zamówień publicznych, szczególnie w kontekście dostępności kontraktów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne mogą oddziaływać pośrednio na zdolność kraju do długookresowego wzrostu i rozwoju gospodarczego, jego konkurencyjność zatem w takich obszarach, jak: instytucje, infrastruktura, rynek dóbr i jego rozmiar czy innowacyjność (komponenty globalnego indeksu konkurencyjności GCI)
DOIDOI:10.15611/e21.2017.2.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/19802
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bobowski_Pomiar_efektywnosci_rynku_zamowien_publicznych.pdf 333,99 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back