Składowe i definicje kosztów logistyki

Zdzisław Kes

Abstract

Identification of logistics costs in the cost accounting system is an interesting research problem and the assessment of these costs is one of the aspects taken into account in the decision-making process taking place in business practice. Logistics costs are recognized by many authors as a complex and ambiguous category, which makes it difficult to conduct research and analysis. The nature of logistics costs means that the cost accounting in many enterprices is not sufficiently adapted to gather information in this area. Therefore, the objectives of this article are: identification and indication of the significance of basic elements of logistics costs and unifying their definitions. The conclusions adopted in the article may be used in further studies on the costs of passenger transport. During the research, the following methods were used: content analysis and logical analysis.
Author Zdzisław Kes (MISaF / IR / KRC)
Zdzisław Kes,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsComponents and definitions of logistics costs
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages33-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty logistyki, rachunek kosztów logistyki, koszty
Keywords in Englishlogistics costs, logistics costs accounting, costs
Abstract in PolishIdentyfikacja kosztów logistyki w systemie rachunku kosztów stanowi ciekawy problem badawczy, a ocena tych kosztów stanowi jeden z aspektów uwzględnianych w procesie decyzyjnym mającym miejsce w praktyce gospodarczej. Koszty logistyki są uznawane przez wielu autorów za kategorię złożoną oraz niejednoznaczną, co utrudnia prowadzenie badań i analiz. Charakter kosztów logistyki sprawia, że rachunek kosztów stosowny w wielu jednostkach gospodarczych nie jest dostatecznie przystosowany do gromadzenia informacji w tym obszarze. Zatem celami niniejszego artykułu są: identyfikacja oraz wskazanie znaczenia podstawowych elementów kosztów logistyki oraz ujednolicenie ich definicji. Przyjęte w artykule wnioski mogą zostać zastosowane w dalszych badaniach nad kosztami transportu pasażerskiego. W trakcie badań posłużono się metodami: analizy treści oraz analizą logiczną.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50166
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kes_skladowe_i_definicje_kosztow_logistyki.pdf 300,65 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back