Odpowiedzialna konsumpcja w świetle wyników badań

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

The aim of the article was to identify attitudes towards the protection of the natural environment and practices of pro-environmental activities. The study attempted to answer the following questions: What is the level of ecological awareness of respondents? In particular, do they have ecological knowledge and imagination? What is their sense of agency in the area of individually undertaken actions for the benefit of the environment? What are the most important criteria for shopping? What is the position of pro-environmental and pro-social criteria in this collection? What kind of environmental activities are taken by respondents in their daily lives?To answer the above questions, asurvey was conducted directly from primary sources among students of three faculties of the University of Economics in Wroclaw. Studies have shown that respondents are characterized by an average level of ecological awareness, while in men the level of this awareness, as well as the sense of efficiency of individual pro-ecological activities, are slightly lower than in women. Both surveyed women and men similarly prioritize the criteria for purchasing products. The pro-environmental criteria are perceived by them as less important. There were no significant differences between men and women in the field of activities undertaken for the benefit of the environment.
Author Dorota Teneta-Skwiercz (BM / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsResponsible Consumption in The Light of Research Results
Journal seriesGospodarka w Praktyce i Teorii, ISSN 1429-3730, e-ISSN 2450-095X, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol51
No2
Pages51-65
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishodpowiedzialna konsumpcja, zrównoważony rozwój, świadomość ekologiczna
Keywords in EnglishResponsible consumption, sustainable development, ecological awareness
Abstract in PolishCelem artykułu była identyfikacja postaw wobec ochrony środowiska naturalnego oraz praktykowanych działań prośrodowiskowych. W opracowaniu starano się odpowiedzieć na następujące pytania: Jaki jest poziom świadomości ekologicznej respondentów? W szczególności, czy posiadają wiedzę i wyobraźnię ekologiczną? Jakie jest ich poczucie sprawczości w zakresie indywidualnie podejmowanych działań na rzecz środowiska? Jakie są najważniejsze kryteria dokonywania zakupów? Jakie pozycję w tym zbiorze zajmują kryteria prośrodowiskowe i prospołeczne? Jakie działania na rzecz środowiska podejmują respondenci nw swoim codziennym życiu? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, przeprowadzono badanie sondażowe bezpośrednie ze źródeł pierwotnych wśród studentów trzech wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania pokazały, że respondentów cechuje średni poziom świadomości ekologicznej, przy czym u mężczyzn zarówno poziom tej świadomości, jak też poczucie sprawczości indywidualnych działań proekologicznych, są nieznacznie niższe niż u kobiet. I badane kobiety, i mężczyźni podobnie hierarchizują kryteria nabywania produktów. Kryteria prośrodowiskowe postrzegane są przez nich jako mniej istotne. Nie stwierdzono istotnych różnic miedzy kobietami i mężczyznami w zakresie podejmowanych na rzecz środowiska działań.
DOIDOI:10.18778/1429-3730.51.04
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/gospodarka/article/view/5265/4941
Languagepl polski
File
Teneta-Skwiercz_Odpowiedzialna_konsumpcja.pdf 431,71 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back