The conflict in Ukraine as a threat for the European Union’s integrity

Alina Nychyk

Abstract

Ostatni konflikt na Ukrainie zmienił status bezpieczeństwa w Europie i zakwestionował adekwatność globalnych reguł utrzymywania porządku na świecie. Sytuacja na Ukrainie pokazała, w jaki sposób kluczowe państwa mogą współpracować w obronie wartości i standardów demokratycznych wyznaczonych przez umowy międzynarodowe. Artykuł przedstawia konflikt na Ukrainie jako zagrożenie dla integralności Unii Europejskiej. Analizuje działania podjęte przez organizację w celu powstrzymania wojny i bada propozycje, które zostały odrzucone w trakcie procesu decyzyjnego. Celem publikacji jest zbadanie zdolności Unii Europejskiej do pozostania spójną i zdecydowaną w sytuacji zagrożenia zewnętrznego. Metody badania to wtórne badanie jakościowe, wywiady, analiza i synteza naukowa
Author Alina Nychyk (WUE)
Alina Nychyk,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versions Konflikt na Ukrainie jako zagrożenie dla integralności Unii Europejskiej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No465
Pages123-129
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishconflict in Ukraine, Russia, EU’s response, sanctions
Keywords in Englishkonflikt na Ukrainie, Rosja, odpowiedź Unii Europejskiej, sankcje
Abstract in PolishThe latest conflict in Ukraine changed the security situation on the European continent significantly and brought into question the adequacy of the present global rule to keep order in the world. The situation in Ukraine showed how key countries could cooperate when protecting human values and democratic standards stated in international agreements. This article presents how the conflict in Ukraine became a threat for the EU’s integrity. It analyses measures implemented by the organization to stop the war in the neighboring country and researches proposals that were rejected during the decision-making procedure. The aim of the work is to examine the ability of the EU to stay cohesive and decisive in the situation of a close external threat. The methods for the research are: qualitative research of secondary data, interviews, scientific analysis and synthesis
DOIDOI:10.15611/pn.2017.465.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40827
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nychyk_The_conflict_in_ukraine_as_a.pdf 305,98 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back