The educational and cultural ranking of Lower Silesian cities

Tomasz Bartłomowicz

Abstract

Wymiar edukacyjno-kulturalny to kategoria złożona, charakteryzowana przez wiele atrybutów (np. liczbę: uczniów i studentów, nauczycieli akademickich, placówek edukacyjnych, czytelników bibliotek, wypożyczeń księgozbiorów czy osób zwiedzających muzea). Oznacza to możliwość postrzegania regionów (gmin, powiatów, województw) jako obiektów wielowymiarowej analizy statystycznej, a co za tym idzie – np. porządkowania ich według określonego kryterium. W artykule zbadano podobieństwa oraz różnice między wybranymi regionami województwa dolnośląskiego w postaci miast o liczbie ludności powyżej 30 000 mieszkańców w wymiarze edukacyjno-kulturalnym. W tym celu wytypowano zbiór zmiennych diagnostycznych w postaci cech (stymulant oraz destymulant) określających m.in. kulturalną wartość poszczególnych miast. Pozwoliło to na wyspecyfikowanie elementów najbardziej oraz najmniej różnicujących badane obiekty, a dzięki temu uporządkowanie miast od najlepszego do najgorszego. Ostatecznie umożliwiło to utworzenie edukacyjno- -kulturalnego rankingu miast województwa dolnośląskiego.
Author Tomasz Bartłomowicz (EMaT / DEaCS)
Tomasz Bartłomowicz,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsRanking miast województwa dolnośląskiego w wymiarze edukacyjno-kulturalnym
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No2 (18)
Pages39-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmultidimensional statistical analysis, educational and cultural situation of cities, Lower Silesia region
Keywords in Englishwielowymiarowa analiza statystyczna, sytuacja edukacyjno-kulturalna miast, województwo dolnośląskie
Abstract in PolishThe educational and cultural dimension is a multivariate category, characterized by many attributes (e.g. number of students and academic teachers, educational institutions, library readers, library borrowers and visitors to the museums, etc.). This means the possibility of perceiving regions as objects of multidimensional statistical analysis, and ordering them according to a certain criterion. The paper presents the similarities and differences between selected cities of the Lower Silesia region with a population of over 30,000 inhabitants in the educational and cultural scope. For this purpose, a set of diagnostic variables (stimulants and destimulants) was defined. This allowed specifying the most and least differences between the surveyed objects and consequently the order of the cities from the best city to the worst one. Finally, this allowed the creation of the educational and cultural ranking of Lower Silesian cities.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.2.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/85853
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bartlomowicz_The_educational_and_cultural_ranking.pdf 880,06 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back