Ocena wrażliwości na kryzys gospodarstw domowych w unijnych regionach - analiza przestrzenno-czasowa

Małgorzata Markowska

Abstract

The main purpose of the article is to classify the EU regions regarding their vulnerability to economic crisis. The classification approach, extended by dynamic perspective, was applied in order to carry out the set objective, which allowed for distinguishing the groups of regions presenting similar vulnerability to crisis in terms of the studied characteristics, for following changes in the system of groups and “paths” of regional development and also for the identification of regions characterized by similar trajectories of changes. The approach suggested in the study analyses one of the three regional vulnerability areas to economic crisis phenomena. The vulnerability of NUTS 2 European Union regions in the area of households was assessed – by applying dynamic approach in the classification – based on such characteristics as: income disposable by households in PPS, employees’ salaries and their dynamics in the period 2006-2011.
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Other language title versionsThe assessment of vulnerability to economic crisis in EU regions households - spatio-temporal analysis
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No393
Pages53-66
Keywords in Polishprzestrzenno-czasowa analiza skupień, obszary wrażliwości, kryzys ekonomiczny, regiony NUTS 2
Keywords in Englishspatio-temporal cluster analysis, vulnerability area, economic crisis, NUTS 2 regions
Abstract in PolishZasadniczym celem artykułu jest klasyfikacja regionów UE z uwagi na stopień wrażliwości na kryzys ekonomiczny. Do realizacji celu wykorzystano podejście klasyfikacyjne rozszerzone o ujęcie dynamiczne, pozwalające zarówno na wyodrębnienie grup regionów o podobnych właściwościach ze względu na badane charakterystyki wrażliwości na kryzys ekonomiczny, jak i śledzenie zmian w układzie grup i „ścieżek” rozwoju regionów, a także identyfikację regionów o podobnych trajektoriach zmian. W proponowanym w pracy podejściu rozważa się jeden z trzech obszarów wrażliwości regionów na zjawiska kryzysu ekonomicznego. Wrażliwość unijnych regionów szczebla NUTS 2 w obszarze gospodarstw domowych oceniona została – z wykorzystaniem podejścia dynamicznego w klasyfikacji – na podstawie takich charakterystyk, jak: dochód rozporządzalny gospodarstw domowych w PPS, wynagrodzenia pracowników oraz ich dynamiki w latach 2006-2011.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.393.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Markowska_Ocena_wrażliwości_na_kryzys_gospodarstw.pdf 1,11 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrProblemy rozwoju regionalnego i lokalnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back