Podatkowe uwarunkowania podziału zysku spółki akcyjnej

Jacek Uchman

Abstract

The paper shows basic relations between the income tax system and the sphere of distributing the stock company profit among shareholders as natural persons in the domestic tax system. The research issue is: does the taxation system discriminate in favour specified decisions of taxpayers in the area of earnings payments? In other words: do relations in tax system, firstly on the level of tax rates which evoke retaining of the earning and not its payment, really exist? The basic research method applied in the paper is the comparative analysis of financial consequences of chosen tax regulations, as taken over after the leading theoretical works concerning this issue. Another useful tool for evaluating this phenomenon is the principle of tax neutrality. The comparisons of inner regulations in tax system have mainly been carried out. The research method has been adapted to the analysed problems. It is important to mention that full data concerning the complex analysis and evaluation of solutions used within particular legal standards are not available. The comparative method, however, as it often happens in the area of taxation research, has been connected to deduction and unavoidable reductionism. One of the basic conclusions coming from the analysis of formulas and tables of the research paper is the fact that when a dividend is paid to natural persons, double taxation results in the rise of price concerning financing with the stock market capital. It may discourage to emit new shares and paying dividends. The retained earnings in Poland were slightly privileged in the analysed period, as far as the taxation is concerned. Investigating double taxation in dividend payment on the example of Polish tax system, one may say that the total burden of taxation concerning double taxation has been stable for the last 15 years, excluding the existence of preferences for small taxpayers and the taxpayers who start their businesses. It has been shown that for the tax rates and the ways of collecting the income taxes in Poland in years 2004-2019 there have not been unequivocal preferences to invest the paid profits by natural persons, in relation to analogical investments made by legal persons. It has been pointed out that for natural persons, in spite of identical PIT payments, achieving capital gains due to the possibility of postponement of their realisation, is more favourable as far as the taxes are concerned. It appears even then, when the fact is accepted that also in capital gains double taxation may be seen. It has been proved that the burden of double taxation may be bigger in the case of paying dividends to the shareholders than in the case of retaining the earnings . However, it depends on the level of the dividend payment index because the other tax is put only for the part of the earnings which are paid in the form of dividend. The retaining of the earnings will be supported by the changes in CIT, introduced in 2019. They enable to estimate the tax expense in the case of inner financing. It has been shown that in relation to CIT the meaning of the very taxation of dividends is small for the state budget. Because of its extensiveness, the international aspect has not been discussed.
Author Jacek Uchman (ES / DF)
Jacek Uchman,,
- Department of Finance
Other language title versionsTax conditioning of profit distribution in joint stock companies
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No4 (20)
Pages86-99
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpodział zysku, opodatkowanie dywidend, opodatkowanie zysków kapitałowych, zyski zatrzymane, emisja akcji
Keywords in Englishprofit distribution, dividend taxation, capital gains taxation, retained earnings, dividend payment
Abstract in PolishPraca ukazuje podstawowe zależności między systemem podatku dochodowego a sferą podziału zysku spółek akcyjnych pomiędzy akcjonariuszy będących osobami fizycznymi w układzie krajowym (system podatku dochodowego jest tu definiowany jako interakcje podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w obszarze podwójnego opodatkowania). Pytanie badawcze brzmi następująco: czy system podatku dochodowego uprzywilejowuje określone decyzje podatników w obszarze wypłat z zysku. Innymi słowy, czy są zależności w systemie podatkowym, przede wszystkim na poziomie stawek, które premiują zatrzymanie zysku, a nie jego wypłatę. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest, przejęta przez autora za wiodącymi pracami teoretycznymi dotyczącymi tego zagadnienia, analiza porównawcza konsekwencji finansowych wybranych regulacji podatkowych. Przydatna do oceny tego zjawiska jest również zasada neutralności opodatkowania. Skoncentrowano się na porównaniach regulacji wewnątrz systemu podatkowego. Zastosowana w pracy metoda badawcza jest dostosowana do analizowanej problematyki. Należy zaznaczyć, że pełne dane o odpowiedniej rozdzielczości dla kompleksowej analizy i oceny rozwiązań stosowanych w ramach poszczególnych norm prawnych nie są dostępne. Metoda porównawcza połączona jest zatem (jak to często ma miejsce w przypadku rozważań ekonomicznych nad podatkami) z wnioskowaniem dedukcyjnym i nieuniknionym redukcjonizmem. Jednym z podstawowych wniosków z przeprowadzonych analiz jest to, że przy wypłacie dywidend osobom fizycznym podwójne opodatkowanie powoduje podrożenie finansowania kapitałem akcyjnym, przez co może zniechęcać do emisji nowych akcji i wypłat z zysku. W badanym okresie zyski zatrzymane są w warunkach polskich lekko uprzywilejowane podatkowo. Analizując łączne podwójne opodatkowanie przy wypłacie dywidend na przykładzie polskiego systemu podatkowego, można powiedzieć, że łączny ciężar podatkowy podwójnego opodatkowania jest w ostatnich 15 latach stały, bez uwzględnienia występujących od 2017 roku preferencji dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność. Wykazano, że dla stawek i sposobu poboru podatków dochodowych w Polsce za lata 2004-2019 nie ma jednoznacznych preferencji do inwestowania wypłacanych zysków przez osoby fizyczne w porównaniu z analogicznymi inwestycjami dokonywanymi przez osoby prawne. Wskazano także, że dla osób fizycznych, mimo identycznych stawek w PIT, korzystniejsze podatkowo od wypłat dywidend jest osiąganie zysków kapitałowych, przede wszystkim dzięki możliwości odraczania ich realizacji. Tak jest także wtedy, gdy przyjmiemy, że również w przypadku zysków kapitałowych można mówić o podwójnym opodatkowaniu. Ukazano tym samym, że ciężar podwójnego opodatkowania jest z reguły większy w przypadku wypłat dywidend na rzecz akcjonariuszy niż w przypadku zatrzymania zysków. Uzależnione jest to od poziomu wskaźnika wypłat dywidendy, gdyż drugi podatek nakładany jest tylko na tę część dochodu, która jest wypłacana w postaci dywidend. Zatrzymaniu zysków będą sprzyjały zmiany w CIT wprowadzone w 2019 roku. Pozwalają one uznać istnienie kosztów podatkowych w przypadku własnego finansowania wewnętrznego. Powodują zatem obniżenie kosztów finansowania wewnętrznego. Pokazano także w pośredni sposób, że w porównaniu z podatkiem CIT znaczenie samego opodatkowania dywidend dla budżetu państwa jest nieduże. Z punktu widzenia polityki podatkowej w skali makroekonomicznej pojawia się pytanie, czy nie należałoby obniżyć opodatkowania dywidend jako elementu wpływającego na koszt kapitału własnego, co mogłoby stymulować wzrost inwestycji. Wydaje się jednak, że ostatnie regulacje w podatku CIT zmierzają do tego, aby obniżyć koszt podatkowy zysków zatrzymanych. Być może ustawodawca uznał, że skoro jest to ważniejsze źródło finansowania przedsiębiorstw w gospodarce niż emisja akcji, to należy wspierać podatkowo właśnie tę formę zasilania kapitałowego. Aspekt międzynarodowy opodatkowania ze względu na jego rozległość nie jest w tym opracowaniu omawiany.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.4.07
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140634
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Uchman_Podatkowe_uwarunkowania_podzialu_zysku.pdf 825,1 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back