Znaczenie Internetu rzeczy w planowaniu przepływów produktów i informacji w łańcuchu dostaw

Natalia Szozda

Abstract

Over the past few decades, a new m odel of communication in the broadly understood industry has emerged. The collection, processing and transfer of data be- tween, among others, buildings, vehicles, medi cal centres, objects, devices, and also companies in the supply chain has been move d to the virtual world, known as the Internet of Things. The aim of the article is to determine whether and how the Internet of Things affects the organization of flow of in formation and products in the supply chain. The relationship between the supply chain a nd the IoT technology is considered in the respect of the participants of the supply chai n and in the context of the organization of the flow of products and information, which de cides on the division into pull and push chains. The basis of the conducted research are case studies.
Author Natalia Szozda (MISaF / IZM / KL)
Natalia Szozda,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No315
Pages120-135
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishInternet rzeczy, IoT, łańcuch dostaw, pull , push
Keywords in EnglishInternet of Things, IoT, supply chain, pull, push
Abstract in Polish W ci ą gu ostatnich kilku dekad pojawi ł si ę nowy model komunikacji w szeroko poj ę tym przemy ś le. Gromadzenie, przetwarzani e oraz transfer danych pomi ę dzy m.in. budynkami, samochodami, centrami medycznymi, przedmiotami, urz ą dzeniami, a tak ż e przedsi ę biorstwami w ł a ń cuchach dostaw zosta ł przeniesiony do ś wiata wirtual- nego, zwanego Internetem rzeczy ( Internet of Things ). Celem artyku ł u jest okre ś lenie, czy i w jaki sposób Internet rzeczy wp ł ywa na organizacj ę przep ł ywów informacji i produktów w ł a ń cuchu dostaw. Zale ż no ść pomi ę dzy ł a ń cuchem dostaw a technologi ą IoT jest rozpatrywana w podziale na podmioty b ę d ą ce uczestnikami danego ł a ń cucha dostaw oraz w kontek ś cie organizacji przep ł ywów produktów i informacji, która to de- cyduje o podziale na ł a ń cuchy typu pull i push . Podstaw ą przeprowadzonych bada ń s ą studia przypadków.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_315/09.pdf
Languagepl polski
File
Szozda_Znaczenie_internetu_rzeczy_w_planowaniu.pdf 792,22 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back