Klasyfikacja umowy leasingowej w polskim i niemieckim prawie bilansowym

Monika Martynkiewicz-Frank

Abstract

Leasing is one of the most common forms of financing the purchase of fixed assets used in enterprises. For groups of companies operating in both countries, Poland and Germany, balance sheet classification of individual lease agreements is particularly important, especially if the company belongs to the SME segment and is not obliged to use International Accounting Standards (IAS). In this article, in addition to the present legal basis for classifying lease agreements in Poland and Germany on the basis of local GAAP, based on a model there is presented a different classification of the same lease agreement in the framework of the local GAAP of each of the two countries. The aim of the article is to point out the differences in the local approach to leasing transactions, and the consequences of such a reclassification carried out mostly on the needs of the group of companies on the final shape of the financial statements for local purposes and the objectives of the group
Author Monika Martynkiewicz-Frank (WUE)
Monika Martynkiewicz-Frank,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsClassification of the leasing agreement according to polish and german generally accepted accounting principals
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages318-326
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishleasing, financial leasing, BilmoG, Polish GAAP, German GAAP
Keywords in Englishleasing, financial leasing, BilmoG, Polish GAAP, German GAAP
Abstract in PolishLeasing jest jedną z najczęstszych form finansowania zakupu środków trwałych używanych w przedsiębiorstwach. Dla grup przedsiębiorstw działających zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim szczególnie ważna jest bilansowa klasyfikacja poszczególnych umów leasingowych, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwa należą do segmentu SME i nie są zobligowane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). W niniejszym artykule oprócz przedstawienia podstaw prawnych klasyfikujących umowy leasingowe w Polsce i Niemczech w oparciu o lokalne prawo bilansowe, przedstawiono na modelu możliwą odmienną klasyfikację tej samej umowy leasingu w ramach wyznaczonych przez prawo bilansowe każdego z dwóch krajów. Celem opracowania jest wskazanie różnic w lokalnym podejściu do transakcji leasingu oraz wpływu takiej reklasyfikacji dokonywanej najczęściej na potrzeby grupy przedsiębiorstw na ostateczny kształt sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów lokalnych oraz celów grupowych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.29
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41906
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Martynkiewicz-Frank_Klasyfikacja_umowy_leasingowej_w_polskim.pdf 355,77 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back