Rozwarstwienie dochodowe w krajach wysoko rozwiniętych

Aleksandra Bolejko

Abstract

This article presents an analysis of th e Gini index before and after taxes and social transfers with the aim to study the im pact of taxes and social transfers on the in- come disparity in some of the OECD countries . The main result of this analysis is that the redistribution of income in analyzed count ries can minimize income inequalities. The income disparity in the period of 2008-2 013 was minimized by the means of taxes and social transfer most efficiently in Ireland, Finland and Belgium and less efficiently in United States, Canada, Iceland and Netherlands. This paper concludes that the efficiency of minimization of the income disparity de pends upon the government regulations, fiscal policies, as well as, the overall economic system of a particular country.
Author Aleksandra Bolejko (EMaT)
Aleksandra Bolejko,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No310
Pages175-190
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishnierówności dochodowe, podatki, transfery socjalne, redystrybucja dochodów, współczynnik Giniego
Keywords in Englishincome inequalities, taxes, social transfers, redistribution of income, Gini index
Abstract in Polish Celem artyku ł u jest analiza poziomu wspó ł czynnika Giniego przed i po uwzgl ę dnieniu podatków oraz transferów, a tak ż e analiza wp ł ywu podatków oraz trans- ferów na poziom rozwarstwienia dochodowe go w wybranych krajach OECD. Redystrybu- cja dochodów w analizowanych krajach w ni ejednakowym stopniu niweluje nierówno ś ci spo ł eczne. Rozwarstwienie dochodowe w najwi ę kszym stopniu zosta ł o zredukowane poprzez podatki i transfery socjalne w Irlandii, Finlandii i Belgii, za ś w najmniejszym stopniu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Islandii i Holandii. Od regulacji, przyj ę - tych przepisów, polityki, a tak ż e charakteru systemu gospodarczego poszczególnego pa ń stwa zale ż y, czy rozwarstwienie dochodowe b ę dzie niwelowane silniej czy s ł abiej.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/15.pdf
Languagepl polski
File
Bolejko_Rozwarstwienie_dochodowe_w_krajach_wysoko.pdf 1,23 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back