Sustainable development of agriculture - theoretical aspects and their implications

Karol Kociszewski

Abstract

The objective is to provide a systematization of concepts connected with sustainable development of agriculture (SDA) as the basis for indication of directions of changes in Polish agriculture. The author applied descriptive and comparative analyses based on a survey of the literature to indicate the differences between the described concepts. Both sustainable agricultural and rural development (SARD) and multifunctional rural development (MRD) could be connected with reduced agricultural production, which would bring positive and negative environmental consequences. The multifunctional agriculture cannot exist without production, so it is more favourable for SD, however it should be based on environmental requirements. Then it is close to sustainable agriculture. Considering these concepts, the author formulated and used his own definition of the SDA and its objectives. The sensitive rule of sustainability with secured critical natural capital is the proper one for agriculture in Poland. Currently, Polish agriculture is in dual development (industrialisation and sustainable transition). For the SDA, the support for agriculture should be conditioned by compliance with basic environmental standards and by provision of public goods. It depends on properly directed and effectively implemented environmental and economic measures of the CAP
Author Karol Kociszewski (ES / IE / DEE)
Karol Kociszewski,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsZrównoważony rozwój rolnictwa – aspekty teoretyczne i ich implikacje
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol18
No3 (47)
Pages1120-1135
Publication size in sheets0.75
Keywords in Englishsustainable development of agriculture, sustainable agriculture and rural development, sustainable agriculture, rural development measures
Abstract in PolishCelem artykułu jest systematyzacja pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa jako podstawy dla wskazania kierunków zmian w polskim rolnictwie. Autor zastosował analizę opisową i porównawczą w oparciu o przegląd literatury, aby wskazać różnice między opisywanymi pojęciami. Zarówno zrównoważony rozwój rolnictwa (ZRR) i obszarów wiejskich jak i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich mogą się wiązać ograniczaniem produkcji rolnej, co przynosi pozytywne i negatywne skutki dla środowiska. Rolnictwo wielofunkcyjne nie może istnieć bez produkcji, więc jest bardziej korzystne dla SD – pod warunkiem, że produkcja opiera się na wymogach ochrony środowiska. Wówczas jest bliskie rolnictwu zrównoważonemu. Biorąc pod uwagę te koncepcje autor sformułował własną definicję ZRR wraz z jego celami. Dla polskiego rolnictwa właściwa jest wrażliwa zasada zrównoważonego rozwoju z zapewnieniem krytycznego kapitału naturalnego. Obecnie polskie rolnictwo znajduje się w rozwoju dualnym (w stronę uprzemysłowienia i równoważenia środowiskowego). Dla ZRR wsparcie dla rolnictwa powinno być uwarunkowane przestrzeganiem podstawowych norm ochrony środowiska i zapewnianiem dóbr publicznych. W tym celu należy odpowiednio ukierunkować i skutecznie wdrażać instrumenty ekologiczne i ekonomiczne WPR
DOIDOI:10.25167/ees.2018.47.5
URL http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2018_03.html
Languageen angielski
File
Kociszewski_Sustainable_development2018.pdf 600,88 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back