Europejskie korytarze kolejowe jako narzędzie poprawy funkcjonowania kolejowego transportu towarowego

Izabela Dziaduch , Paweł Hanczar

Abstract

The article evaluates the functioning of rail freight corridors based on selected key performance indicators. The definition and purpose of creating rail freight corridors is presented. Then the basic parameters of the railway infrastructure of the nine rail freight corridors as well as the key performance indicators enabling to examine the state of implementation and establish development goals are characterized. The assessment of the functioning of rail freight corridors is carried out. The basic indicators of the availability of transport capacities implemented within the European railway corridors are analyzed, i.e. the offered capacity, capacity for which demand was requested and the degree of capacity utilization. Offered capacity in most corridors (in six corridors) is growing in the next years. In the case of two corridors, i.e. R1 and R7, this parameter is decreasing, and in the case of corridor R3, it is remaining at the same level. While the growth in transport capacities indicates a positive trend here and confirms the application activities related to the corridor’s development, this reduction in capacity indicates low interest in using the corridor and can be a natural adaptation to the existing level of demand. The analysis of the level of reported demand indicated an increase in these parameters for four corridors, i.e. R2, R3, R7 and R9 over the 3 years of operation. In the case of the other corridors, a slight reduction in the reported needs was noted, which may mean that the creation of these corridors was not a factor affecting the increase in the attractiveness of rail transport. Corridor R9 is characterized by the highest level of utilization of the offered capacity (80%) in comparison with other railway freight corridors. In the case of the three corridors, i.e. R1, R2 and R4, the values of this indicator are at the level of 40%-50%, and in the case of others at the level below 35%.
Author Izabela Dziaduch (MISaF / IZM / DoL)
Izabela Dziaduch,,
- Department of Logistics
, Paweł Hanczar (MISaF / IZM / DoL)
Paweł Hanczar,,
- Department of Logistics
Other language title versionsEuropean rail corridors role to improve the functioning of rail freight transport
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No4 (20)
Pages50-62
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkolejowe korytarze towarowe, kluczowe wskaźniki efektywności, międzynarodowy transport kolejowy
Keywords in Englishrail freight corridors, key performance indicators, international freight transport
Abstract in PolishW artykule dokonano oceny funkcjonowania kolejowych korytarzy towarowych za pomocą wybranych kluczowych wskaźników efektywności. Przedstawiono w nim definicję i cel tworzenia kolejowych korytarzy towarowych. Scharakteryzowano podstawowe parametry infrastruktury kolejowej dziewięciu kolejowych korytarzy towarowych oraz kluczowe wskaźniki efektywności umożliwiające zbadanie stanu wdrożenia i ustanowienia celów ich rozwoju. Ocena funkcjonowania kolejowych korytarzy towarowych została przeprowadzona na podstawie analizy wybranych wskaźników. W szczególności analizie poddano podstawowe wskaźniki dostępności zdolności przewozowych w ramach europejskich korytarzy kolejowych w okresie 2016-2018, tj. oferowaną zdolność przewozową, zdolność przewozową, na którą zgłoszono zapotrzebowanie, oraz stopień wykorzystania zdolności przewozowych. Oferowane zdolności przewozowe w większości korytarzy (w sześciu korytarzach) rosną w kolejnych latach. W przypadku dwóch korytarzy, tj. R1 i R7, parametr ten maleje, a w przypadku korytarza R3 pozostaje na tym samym poziomie w poszczególnych latach. O ile wzrost zdolności przewozowych wskazuje tutaj pozytywną tendencję i potwierdza realizację przez poszczególne państwa, przez które prowadzony jest korytarz, działań związanych z jego rozwojem, o tyle obniżenie zdolności wskazuje na małe zainteresowanie wykorzystaniem korytarza i może stanowić naturalne dostosowywanie się zarządcy do istniejącego poziomu popytu. Analiza poziomu zgłoszonego zapotrzebowania wskazała na zwiększanie się tych parametrów dla czterech korytarzy: R2, R3, R7 i R9 podczas 3 lat funkcjonowania. W przypadku pozostałych korytarzy zanotowano nieznaczną obniżkę zgłaszanych zapotrzebowań, co może oznaczać, że powstanie tych korytarzy nie było czynnikiem wpływającym na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego. Korytarz R9 charakteryzuje się najwyższym poziomem wykorzystania zdolności oferowanej (80%) w porównaniu z pozostałymi kolejowymi korytarzami towarowymi. W przypadku trzech korytarzy, tj. R1, R2 oraz R4, wartości tego wskaźnika są na poziomie 40-50%, a w przypadku pozostałych na poziomie poniżej 35%.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.4.04
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140630
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziaduch_Hanczar_Europejskie_korytarze_kolejowe_jako_narzedzie.pdf 1,31 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back