Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie farmaceutycznym

Malwina Wolak

Abstract

The process of forecasting often raises a lot of doubts as to its legitimacy. The indication of an appropriate method to build a precise forecast is a multi-stage process. The aim of this article is to present selected methods of forecasting sales on the example of a chosen pharmaceutical preparation. Quantitative methods have been used to achieve the goal: the naive method, the Winters model as well as the qualitative method: the management opinion. Using these methods simultaneously to determine the final forecast of the product under investigation makes it possible to obtain more precise estimates and to take into account various factors that determine the sales forecast. The specificity of the pharmaceutical market creates the need to translate the sector’s determinants into the right sales forecasting methods, which require individual approaches for both: an individual product and product groups. As each prognostic situation may be different, it should be considered separately and attention should be paid to all the factors that determine a given sales forecast
Autor Malwina Wolak (UE)
Malwina Wolak
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inne wersje tytułuThe methods of sales forecasting in the pharmaceutical company
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr471
Paginacja438-448
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimprognozowanie sprzedaży, metody prognozowania, modele prognostyczne
Słowa kluczowe w języku angielskimsales forecasting, methods of forecasting, forecasting models
Streszczenie w języku polskimProces prognozowania często wzbudza wiele wątpliwości co do jego zasadności. Wskazanie odpowiedniej metody, która pozwoli na zbudowanie precyzyjnej prognozy, jest procesem wieloetapowym. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyselekcjonowanych metod prognozowania sprzedaży na przykładzie wybranego preparatu farmaceutycznego. Do osiągnięcia założonego celu zastosowano metody ilościowe: metodę naiwną, model Wintersa oraz metodę jakościową: opinie kierownictwa. Jednoczesne wykorzystanie tych metod do ustalenia prognozy końcowej badanego produktu umożliwia uzyskanie bardziej precyzyjnych szacunków oraz uwzględnienie wielu różnorodnych czynników determinujących prognozę sprzedaży. Specyfika rynku farmaceutycznego kreuje potrzebę przełożenia uwarunkowań tego sektora na dobór właściwych metod prognozowania sprzedaży, co wymaga indywidualnego podejścia zarówno do pojedynczych preparatów, jak i grup produktów. Każda sytuacja prognostyczna może odróżniać się od pozostałych, dlatego należy rozpatrywać je oddzielnie i zwracać uwagę na wszystkie czynniki determinujące daną prognozę sprzedaży
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.40
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41924
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Wolak_Metody_prognozowania_sprzedazy_w_przedsiebiorstwie.pdf 419,3 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót