Ubezpieczenia społeczne w Polsce po reformie systemu w 1999 r

Halina Chrzanowska

Abstract

The pension system reform introduced a number of regulations which were included in Social Insurance Act in 1998. It was crucial to identify the pension, sickness and accident insurance contributions from pension insurance scheme and to vary the amount of contributions calculated to individual funds. Accordingly to new regulations it started to be allowed to apply for some insurance on a voluntary basis. Instead of a defined benefit, a defined contribution was introduced. The insured were obliged to incur partial costs of contributions. The main aim of the article is to present the solutions adopted in the reform of the pension insurance scheme and to indicate the multiple amendments to the provisions introduced since 1999, which as a result caused the gradual disengagement of the original assumptions of the reform concerning the implementation of the funded scheme.
Autor Halina Chrzanowska (UE)
Halina Chrzanowska
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inne wersje tytułuSocial insurance in Poland after the reform of the system in 1999
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr480
Paginacja19-38
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimfundusz, filar, system kapitałowy, ustawodawca, ubezpieczony, płatnik składka
Słowa kluczowe w języku angielskimfund, pillar, funded scheme, legislator, insured, payer, contribution
Streszczenie w języku polskimW ramach reformy systemu emerytalnego wprowadzono wiele regulacji, które ujęto w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. Kluczowe znaczenie miało wyodrębnienie z ubezpieczenia społecznego składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej oraz zróżnicowanie wysokości obliczania składek na poszczególne fundusze. Poza obowiązkowymi ubezpieczeniami umożliwiono przystąpienie do niektórych ubezpieczeń dobrowolnie. Zamiast zdefiniowanego świadczenia wprowadzono zdefiniowaną składkę. Ubezpieczonych zobligowano do ponoszenia częściowych kosztów składek. Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań przyjętych w reformie systemu ubezpieczeń społecznych oraz wskazanie na wielokrotność zmian przepisów wprowadzonych od 1999 r. przepisów. To powoduje stopniowe wycofywanie z pierwotnych założeń reformy dotyczących wdrożenia systemu kapitałowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42580
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Chrzanowska_Ubezpieczenia_spoleczne_w_polsce_po.pdf 620,23 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót