Pomiar preferencji z wykorzystaniem triad

Artur Zaborski

Abstract

The method of triads is considered to belong to the basic methods of ordering con - sumer preferences. However, it is very rarely used in practice because it is a labor-intensive method. Expressing by respondents the assessments of similarity for k n C sets of three pairs ( n – the number of objects) is cumbersome, especially for many objects. The aim of the work is to indicate the possibility of scaling preferences based on the reduced number of triads. It was examined whether the reduction of the number of triads affected the final scaling re - sults. The use of the method of triads was illustrated by an empirical example, in which the calculation and presentation of results was carried out using the TRISOSCAL program avail - able in the NewMDSX package.
Author Artur Zaborski (EMaT / DEaCS)
Artur Zaborski,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsMeasurement of preferences using triads
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No468
Pages239-247
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpomiar preferencji, triady, TRISOSCAL
Keywords in Englishmeasurement of preferences, triads, TRISOSCAL
Abstract in Polish Metoda triad zaliczana jest do podstawowych metod porządkowania preferen - cji konsumenckich. Jest ona jednak bardzo rzadko stosowana w praktyce. Przyczyny tego należy upatrywać przede wszystkim w pracochłonności metody. Wyrażenie przez responden - tów ocen podobieństwa dla k n C zestawów trzech par ( n – liczba obiektów) jest uciążliwe, zwłaszcza gdy jednocześnie analizowanych jest wiele obiektów. Celem pracy jest wskazanie możliwości skalowania preferencji w oparciu o zredukowaną liczbę triad. Przeprowadzono analizę sprawdzającą, czy (a jeżeli tak to w jakim stopniu) redukcja liczby triad wpływa na ostateczne wyniki badań. Wykorzystanie metody triad zilustrowano przykładem empirycz - nym, w którym obliczenia i prezentację wyników przeprowadzono z wykorzystaniem progra - mu TRISOSCAL dostępnym w pakiecie NewMDSX.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.468.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41319
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zaborski_Pomiar_preferencja_z_wykorzystaniem_triad.pdf 485,32 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back