Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wobec problemu szacowania wartości przedsiębiorstwa

Edward Nowak

Abstract

This article is devoted to the role of regulations contained in the International Financial Reporting Standards in estimating the value of an enterprise. The abovementioned standards state that general financial statements are not meant to reflect the value of an enterprise. The information presented in them may, however, assist their users in estimating the value of the business unit. To make this estimation reliable, reporting information should have qualitative characteristics: relevance for decision-making and credibility of presentation. The usefulness of the information presented in the financial statements depends to a large extent on the transparent valuation concept of the company. Therefore, the article presents the significance of the information contained in the financial statements for the estimation of the company’s wealth and corporate value. The company’s asset value is most often determined as net assets. Net assets are the difference between an entity’s assets and liabilities and are equivalent to equity capital. The guidelines contained in the International Financial Reporting Standards relate to individual assets and liabilities. This makes the asset value of an enterprise possible to be reliably estimated when complying with these standards. Corporate income is most often estimated on the basis of future net cash flows. Estimating these flows is certainly more difficult than setting a net asset value. Nevertheless, adherence to the principles set out in IFRSs can significantly contribute to verifying the credibility of estimates of future net flows. The article demonstrates that the information disclosed in the financial statements may be useful in estimating the value of an enterprise, provided that it is prepared in accordance with the standards
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsInternational Financial Reporting Standards versus the issue of estimating the value of an enterprise
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/1
Pages19-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie wartością, wycena przedsiębiorstwa, standardy sprawozdawczości, wartość dochodowa, wartość majątkowa
Keywords in Englishvalue management, company valuation, reporting standards, income value, asset value
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony roli regulacji zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. Standardy te stanowią, że sprawozdania finansowe ogólnego przeznaczenia nie mają na celu wykazywania wartości jednostki gospodarczej. Informacje w nich prezentowane mogą jednakże pomóc ich użytkownikom w szacowaniu tej wartości. Aby to szacowanie było wiarygodne, informacje sprawozdawcze powinny odznaczać się cechami jakościowymi: przydatnością przy podejmowaniu decyzji i wiarygodnością prezentacji. Użyteczność informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zależy w dużym stopniu od przejrzystej koncepcji wyceny przedsiębiorstwa. Dlatego w artykule ukazano znaczenie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych dla szacowania majątkowej i dochodowej wartości przedsiębiorstwa. Majątkowa wartość przedsiębiorstwa jest najczęściej wyznaczana jako aktywa netto. Aktywa netto są różnicą aktywów i zobowiązań jednostki i są one równoważne kapitałowi własnemu. Wytyczne zawarte w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej odnoszą się do poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. To powoduje, że majątkowa wartość przedsiębiorstwa może być wiarygodnie oszacowana w sytuacji przestrzegania tych standardów. Dochodowa wartość przedsiębiorstwa jest najczęściej szacowana na podstawie przyszłych przepływów pieniężnych netto. Szacowanie tych przepływów jest z pewnością trudniejsze niż wyznaczanie wartości aktywów netto. Niemniej jednak przestrzeganie zasad określonych w MSSF w istotnym stopniu może przyczynić się do zweryfikowania wiarygodności oszacowań przyszłych przepływów netto. W artykule wykazano, że informacje ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą być przydatne w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa pod warunkiem ich przygotowania zgodnie z zaleceniami standardów
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
Languagepl polski
File
Nowak_E_Miedzynarodowe_Standardy_ Sprawozdawczosci2017.pdf 249,39 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back