Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego w świetle oczekiwań władz małych miast

Andrzej Sztando

Abstract

The article presents the results of research carried out in mid-2014 to identify the expectations presented by the authorities of small cities in the light of Polish state local development policy. 46 mayors were selected as the source of information about these expectations and a diagnostic survey based on long personal interviews was chosen as the research method. The expectations concerned the reform of the municipalities’ permanent funding system, changes in the systems governing EU funds distribution, providing local authorities with new instruments for shaping their municipalities’ supra-local relationships, reducing anti-patterns in policy and politics, eliminating contradictions and ambiguities in law, and changes in the rules governing both decisive and executive bodies of local authorities. The expectations discussed should be approached as contemporary challenges for state policy on local development, since the mayors refer to thorough and multidimensional alterations to that policy. Furthermore, if analysed jointly, the expectations constitute a challenge for this policy, which can be referred to as its general contemporary challenge. Local authorities expect that the state government will increase its subjectivity in defining and creating local development by extending its approval for the local development paradigm.
Author Andrzej Sztando (EMaT / DRE)
Andrzej Sztando,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1(961)
Pages67-84
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishrozwój lokalny, samorząd terytorialny, gmina, małe miasto, władze lokalne, państwowa polityka rozwoju lokalnego
Keywords in Englishlocal development, territorial self-government, municipality, small city, local authorities, local development state policy
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w połowie 2014 r., mających na celu identyfikację oczekiwań władz małych miast wobec polskiej państwowej polityki rozwoju lokalnego. Jako źródło informacji o tych oczekiwaniach wybrano grupę 46 burmistrzów małych miast, natomiast jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny oparty na długim wywiadzie osobistym. Zidentyfikowane oczekiwania dotyczyły reformy systemu stałego finansowania gmin, zmian systemów dystrybucji środków unijnych, wyposażenia samorządów lokalnych w nowe instrumenty oddziaływania na ponadlokalne relacje ich gmin, redukcji antywzorców prowadzenia polityki, usuwania sprzeczności i niejasności prawa, a także zmian zasad funkcjonowania organu stanowiącego i wykonawczego władz lokalnych. Oczekiwania te można i należy traktować jako współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego, ponieważ dotyczą one jej gruntownych, wielowymiarowych zmian. Ponadto rozpatrywane łącznie tworzą dla tej polityki wyzwanie, które można określić jako jej współczesne wyzwanie generalne. Jest nim oczekiwanie władz lokalnych, że władze państwowe zwiększą ich podmiotowość w definiowaniu i kreowaniu rozwoju kraju, pogłębiając swoją aprobatę dla paradygmatu rozwoju lokalnego.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0961.0105
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1056
Languagepl polski
File
Sztando_Wspolczesne_wyzwania_panstwowej_polityki_rozwoju.pdf 284,74 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2020-07-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back