Klaster i specjalna strefa ekonomiczna a edukacja zawodowa

Sylwia Jagiełło

Abstract

The article indicates the role played by clusters in the economy and educ a tion. The processes of the modern economy its sources of innovation and competitiveness, it w ill help illustrate the analysis of clusters. Collab o- ration Employers with vocational education is an ongoing process, for which the conditions created on the one hand modernization the vocational education system on the other hand amendment to the Law on special ec o- nomic zones, which imposes on the boards of these areas need to impl e- ment cooperation activities with high schools and schools of vocational e d- ucation.
Author Sylwia Jagiełło (EMaT) - [Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (WSZiP)]
Sylwia Jagiełło,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No34(4)
Pages67-84
Publication size in sheets0.85
Abstract in PolishArtykuł wskazuje rolę, jaką pełnią klastry w gospoda rce oraz edukacji. Procesy współczesnej gospodarki jej źródła innowacyjności i konkurencyjn o- ści, pomoże zobrazować a naliza klastrów . Współpraca szkolnictwa zawod o- wego z pracodawcami jest procesem ciągłym, dla którego warunki stw o rzyła z jednej strony moder nizacja systemu szkolnictwa zawodowego z drugiej strony zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która nakłada na zarządy tych stref konieczność realizacji działań w zakresie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalny mi, oraz szkołami kształcącymi zawodowo.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-34.pdf
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back