Bionanoceluloza – właściwości, pozyskiwanie i perspektywy zastosowania w przemyśle spożywczym

Remigiusz Olędzki , Ewa Walaszczyk

Abstract

The food industry is one area of industrial activities that requires the frequent implementation of technological and product innovations. Foodstuffs obtained both in technologically advanced factories, as well as in small manufacturing enterprises, are increasingly produced using innovative food additives, which include natural polysaccharide ingredients. One of these substances is bionanocellulose – microbially produced cellulose (most commonly by the genus Komagataeibacter xylinus, formerly known as Gluconacetobacter xylinus). Bionanocellulose is a polymer with exceptionally valuable functional properties resulting from its unique molecular structure (formed by the chemically ultra-pure β-1,4-glucan). The main features of bionanocellulose are high hygroscopicity, flexibility and mechanical strength. Various physical and chemical forms of bionanocellulose (produced both during surface and submerged cultivation) are increasingly used in the production of food products. The need to produce highly diversified (e.g., usable or sensory) food products as well as the increasing difficulties associated with access to conventional sources of external coal, necessitate the search of alternative culture media for the production of bionanocellulose. The aim of the work is to describe the use of alternative carbon sources for the microbiological synthesis of bionanocellulose and its application in the food industry.
Author Remigiusz Olędzki (PE / DBFA)
Remigiusz Olędzki,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Ewa Walaszczyk (BM / DACIaQM)
Ewa Walaszczyk,,
- Department of Process Management
Other language title versionsBionanocellulose – properties, acquisition and perspectives of application in the food industry
Journal seriesPostępy Mikrobiologii, [Advances in Microbiology], ISSN 0079-4252, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol59
No1
Pages87-102
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishceluloza bakteryjna, Komagataeibacter xylinus, nanomateriały, surowce odpadowe
Keywords in Englishbacterial cellulose, Komagataeibacter xylinus, nanomaterials, waste raw materials
ASJC Classification2726 Microbiology (medical); 2404 Microbiology
Abstract in PolishBranża spożywcza jest jednym z obszarów działalności przemysłowej, która wymaga częstego wdrażania technologicznych i produktowych innowacji. Wyroby spożywcze powstające zarówno w zaawansowanych technologicznie fabrykach, jak i w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych, są coraz częściej wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnych dodatków do żywności, do których należą m.in. naturalne składniki polisacharydowe. Jednym z takich składników jest produkowana przez bakterie (najczęściej z rodzaju Komagataeibacter xylinus, znanego wcześniej jako Gluconacetobacter xylinus) celuloza, nazywana bionanocelulozą. Bionanoceluloza to polimer o wyjątkowo cennych własnościach użytkowych, wynikających z jego unikalnej molekularnej budowy, którą stanowi chemicznie ultra czysty β-1,4-glukan. Główne cechy tego bionanopolimeru to m.in. wysoka higroskopijność, elastyczność i wytrzymałość mechaniczna. Różne postacie fizyczne i chemiczne bionanocelulozy (wytworzonej zarówno w wyniku hodowli powierzchniowej, jak i wgłębnej) coraz częściej znajdują zastosowanie w wytwórstwie produktów spożywczych. Potrzeba wytwarzania silnie zróżnicowanych (np. użytkowo lub sensorycznie) wyrobów żywnościowych, a także coraz większe trudności związane z dostępem do konwencjonalnych źródeł węgla zewnętrznego, stwarzają konieczność poszukiwania alternatywnych podłoży hodowlanych do wytwarzania bionanocelulozy. Celem pracy jest przybliżenie problematyki wykorzystania alternatywnych źródeł węgla do mikrobiologicznej syntezy bionanocelulozy oraz jej zastosowania w przemyśle spożywczym.
DOIDOI:10.21307/PM-2020.59.1.008
Languagepl polski
File
Oledzki_Walaszczyk_ Bionanoceluloza_ właściwości_ pozyskiwanie_ perspektywy2020.pdf 419,64 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.173; WoS Impact Factor: 2018 = 0.298 (2) - 2018=0.342 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back