System zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce – wyzwanie/reorganizacja dla opracowania innowacyjnego i niezawodnego modelu

Anetta Zielińska , Mariola Drozda , Ewa Rajczakowska , Paweł Andrzejczyk

Abstract

For several years, there has been growing interest in the issue of proper management of waste electrical and electronic equipment. This is mainly due to the greater public awareness of the threats resulting from its chemical composition. Due to the frequency and scattered places of waste equipment creation, the current system requires many fundamental changes. Collection and management of residues arising from the dismantling of used equipment still remains a challenge for the modern economy. The presented analysis and evaluation of the functioning of the current system takes into account various criteria, including the efficiency of the system itself as well as environmental, economic and social aspects. The proposed new system will be assessed from the point of view of individual stages of the procedure. The system assessment will start from the moment of its creation, through collection, transport, dismantling, recovery and disposal along with safe storage. Clear and readable assessment criteria are an element of supporting the decision-making process. Knowledge of weak points in the system allows for its appropriate shaping and modification.
Autor Anetta Zielińska (ZIF / IZM / KL)
Anetta Zielińska
- Katedra Logistyki
, Mariola Drozda (UE) - [inna]
Mariola Drozda
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- inna
, Ewa Rajczakowska - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
Ewa Rajczakowska
-
, Paweł Andrzejczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Paweł Andrzejczyk
-
Inne wersje tytułuWaste electrical and electronic equipment collecting system in Poland – a challenge/reorganization for the development of an innovative and reliable model
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), ISSN 2300-3170, (B 3 pkt)
Rok wydania2018
Nr3 (71)
Paginacja143-167
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.2
Słowa kluczowe w języku polskimsystem gospodarki, gospodarka zużytym sprzętem, ochrona środowiska, uszczelnienie systemu, reorganizacja systemu gospodarki
Słowa kluczowe w języku angielskim economy system, waste equipment management, environmental protection, system sealing, reorganization of the economy system
Streszczenie w języku polskimOd kilku lat obserwuje się wzrastające zainteresowanie problematyką prawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzieje się tak głównie, ze względu na większą świadomość społeczeństwa względem zagrożeń wynikających z jego składu chemicznego. Ze względu na częstotliwość i rozproszone miejsca powstawania zużytego sprzętu obecny system wymaga wielu gruntownych zmian. Zbiórka i gospodarowanie pozostałościami powstającymi z demontażu zużytego sprzętu nadal pozostaje wyzwaniem dla współczesnej gospodarki. Przedstawiona analiza i ocena funkcjonowania obecnego systemu uwzględnia zróżnicowane kryteria, w tym dotyczące efektywności samego systemu oraz aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Zaproponowany nowy system oceniony zostanie z punktu widzenia poszczególnych etapów postępowania. Ocena systemu rozpocznie się od momentu wytworzenia, przez zbiórkę, transport, demontaż odzysk i unieszkodliwianie wraz z bezpiecznym składowaniem. Jasne i czytelne kryteria oceny stanowią element wspomagania procesu decyzyjnego. Wiedza o słabych punktach w systemie pozwala na odpowiednie jego kształtowanie i modyfikację.
URL http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/download/ZN-71_3_2018.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót