Etyka controllingowego pomiaru dokonań w świetle filozofii utylitarystycznej - zarys koncepcji

Marta Nowak

Abstract

The aim of the paper is to present the outline of the author’s concept of utilitarian ethics of performance measurement in controlling. The detailed goals are: 1) explanation of the term „ethics” and presentation of main ways of understanding the term; 2) explanation of utilitarian paradigm in ethics and specification of foundations of utilitarianism; 3) defining the characteristics of performance measurement in controlling and constructing the foundations of utilitarian ethics for performance measurement. Interdisciplinary studies covering philosophy, ethics, management, accounting and controlling were conducted. The theses of the paper are: 1) the term „ethics” is equivocal, nevertheless it is possible to find out the main groups of meaning of this term; 2) foundations of ethics can be used in performance management; 3) performance management ethics is a particular type of specific ethics; 4) the foundations of utilitarianism philosophy can be used in the construction of performance management ethical concept
Author Marta Nowak (MISaF / IR / KTRiAF)
Marta Nowak,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2015
No82(138)
Pages113-128
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishetyka, utylitaryzm, pomiar dokonań, controlling
Keywords in Englishethics, utilitarianism, performance measurement, controlling
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaproponowanie zarysu autorskiej koncepcji utylitarystycznej etyki controllingowego pomiaru dokonań. Celami szczegółowymi są: wyjaśnienie pojęcia etyki oraz przedstawienie sposobów jej rozumienia, wyjaśnienie założeń paradygmatu utylitarystycznego w etyce i określenie założeń etyki utylitarnej, zdefiniowanie specyfiki controllingowego pomiaru dokonań oraz wypracowanie do zastosowania w odniesieniu do tego ostatniego założeń etyki w paradygmacie utylitarystycznym. Podstawą do przedstawionych rozważań będą interdyscyplinarne studia literaturowe obejmujące filozofię, etykę, zarządzanie, rachunkowość i controlling. Tezy artykułu są następujące: 1) pojęcie etyki nie jest jednoznaczne, jednakże jest możliwe wyodrębnienie podstawowych grup znaczeń tego pojęcia; 2) w stosunku do controllingowego pomiaru dokonań można zastosować założenia etyczne; 3) etyka controllingowego pomiaru dokonań jest specyficznym typem etyki szczegółowej; 4) do stworzenia koncepcji etycznej dla controllingowego pomiaru dokonań można zastosować założenia filozofii utylitarystycznej
DOIDOI:10.5604/16414381.1155818
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=59651
Languagepl polski
File
Nowak_M_Etyka_ controllingowego_ pomiaru2015.pdf 784,23 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*18 (2020-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back