Stan wiedzy kształcącej się młodzieży o opakowaniach aktywnych i inteligentnych

Magdalena Fietz , Tomasz Lesiów

Abstract

The aim of the work was to examine the state of knowledge of young people about active and intelligent packaging and the level of declared readiness to purchase such packaged food products. An author’s questionnaire was prepared consisting of 20 questions, including 5 characterizing the respondents. To fill out the paper version of the questionnaire were asked pupils from upper secondary School No 2 in Oława and the electronic version was directed to the students from University of Economics and Univeristy of Life Sciences in Wroclaw. For the analysis 254 correctly filled questionnaires were accepted. The collected data were developed using Microsoft Excel 2010. Only 21.3% of secondary school pupils were familiar with the term active or intelligent packaging, more than twice less than the research group of students (52.5%). After familiarizing the respondents with the essence of action of both types of packaging, both pupils and students, to a similar degree, positively declared their willingness to purchase products packed in active (67.3%) and intelligent (95.3%) packaging, provided that their price rises slightly, i.e. below 0.50 PLN (43.9%) or from 0.50 PLN to 1.00 PLN (21.8%). The main source of knowledge about both types of packaging is the Internet, school and university. Young consumers see a significant role of industry in the dissemination of innovative packaging. They want not only that these packages are gradually found on the market, but also to receive full information, what role they play in the case of a given product and whether the product packed in it is safe.
Author Magdalena Fietz (WUE)
Magdalena Fietz,,
- Wroclaw University of Economics
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsState of knowledge of young people on active and intelligent packaging
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No3 (26)
Pages9-27
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishinnowacyjne opakowania, opakowania aktywne i inteligentne, badania ankietowe, preferencje konsumenckie
Keywords in Englishinnovative packaging, active and intelligent packaging, surveys, consumer preferences
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie stanu wiedzy młodzieży na temat opakowań aktywnych i inteligentnych oraz stopnia deklarowanej przez nią gotowości do dokonywania zakupu tak zapakowanych produktów żywnościowych. Sporządzono autorski kwestionariusz składający się z 20 pytań, w tym 5 pytań charakteryzujących respondenta. O wypełnienie wersji papierowej kwestionariusza poproszono uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie, a wersja elektroniczna została skierowana do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do analizy przyjęto 254 poprawnie wypełnione ankiety. Zebrane dane opracowano za pomocą programu Microsoft Excel 2010. Tylko 21,3% uczniów szkół średnich posiada wiedzę o opakowaniach aktywnych lub inteligentnych, ponad dwukrotnie mniej aniżeli grupa badawcza studentów (52,5%). Po zapoznaniu ankietowanych z istotą działania obu rodzajów opakowań zarówno uczniowie, jak i studenci, w podobnym stopniu, pozytywnie zadeklarowali chęć nabywania produktów zapakowanych odpowiednio w opakowania aktywne (67,3%) i inteligentne (95,3%), pod warunkiem nieznacznego wzrostu ich cen, tzn. poniżej 0,50 zł (43,9%) lub od 0,50 zł do 1,00 zł (21,8%). Głównym źródłem wiedzy o obu rodzajach opakowań są Internet oraz szkoła i uczelnia. Młodzi konsumenci dostrzegają ważną rolę przemysłu w upowszechnieniu opakowań innowacyjnych. Chcą nie tylko, aby te opakowania stopniowo znalazły się na rynku, ale także chcą otrzymać pełną informacje, jaką rolę spełniają one w przypadku danego produktu i czy zapakowany w nie produkt jest bezpieczny.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.3.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/80708
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Fietz_Lesiow_Stan_wiedzy_ksztalcacej_sie_mlodziezy.pdf 978,15 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back