System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945 roku

Krzysztof Popiński

Abstract

In the period of the Second Polish Republic higher schools had autonomy, leaving the most important decisions in the hands of the academic community. Education at universities, both public and private, was paid, and the social support system was modest. This, together with the shortcomings of the state budget, affected the relatively limited development of higher education and its commercial profiling. After 1945 nationalization and centralizing of higher education were carried out. Subjecting its directions of development to top-down, directive planning, significant enlargement, focus on technical faculties and linking science with the state economy were supposed to meet the needs of the state in the process of accelerated industrialization. Higher education was strongly ideologized, subject to control of party factors. Despite the changes that took place in the higher education system until the early 1950s, a lot of elements inherited from the pre-war period survived in the later years
Author Krzysztof Popiński (ES / DPaEH)
Krzysztof Popiński,,
- Department of Philosophy and Economic History
Other language title versionsThe system of higher education in the Second Polish Republic and its impact on the functioning of Polish universities after 1945
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No1(9)
Pages25-53
Publication size in sheets1.4
Keywords in PolishPolska 1918–1939, Polska po 1945 r., szkolnictwo wyższe
Keywords in EnglishPoland 1918–1939, Poland after 1945, higher education
Abstract in PolishSzkolnictwo wyższe w okresie II Rzeczypospolitej miało autonomię, pozostawiającą najważniejsze decyzje w rękach środowiska akademickiego. Nauka w uczelniach, zarówno państwowych, jak i prywatnych była płatna, a system wsparcia socjalnego skromny. Ten stan rzeczy wraz z niedostatkami budżetu państwa wpływał na dość ograniczony rozwój szkolnictwa wyższego oraz jego komercyjne sprofilowanie. Po 1945 r. dokonano upaństwowienia i scentralizowania szkolnictwa wyższego. Poddanie kierunków jego rozwoju odgórnemu, dyrektywnemu planowaniu, znaczne powiększenie jego rozmiarów oraz powiązanie nauki z gospodarką narodową miały sprostać potrzebom industrializującego się w przyśpieszonym tempie państwa. Zostało silne zideologizowane, poddane kontroli czynników partyjnych. Pomimo zmian, jakie się dokonały w systemie szkolnictwa wyższego do początku lat 50., wiele elementów odziedziczonych po okresie przedwojennym przetrwało jednak także w późniejszym okresie
DOIDOI:10.15611/sie.2018.1.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140206
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Popinski_System_szkolnictwa_wyzszego.pdf 842,8 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back