Pomiar efektywności nowych pracowników a adaptacyjność przedsiębiorstwa

Mirosław Janas

Abstract

The article presents the methods of measuring the effectiveness of employees in the context of adaptability of the company. The as-pect of enterprise adaptability in the dynamically changing environ-ment of the organization is discussed. The considerations refer, in par-ticular, to indicators such as the return on investment in human capi-tal, the rate of adoption, that is, the ratio of employees employed in positions emptied and newly created in proportion to the total work force of the organization. The issues related to the adaptability of peo-ple in companies, assessed through categories such as VSI, HCROI, PRI, have also been addressed. High efficiency of new employees helps the company in the process of adaptability. There is also an in-verse relationship. The lower the efficiency of new workers, the more obstacles and threats the adaptation process has to the organization
Author Mirosław Janas (MISaF)
Mirosław Janas,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
Journal seriesWspółczesne Problemy Zarządzania, ISSN 1689-7293, (B 5 pkt)
Issue year2017
No2
Pages57-72
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpomiar efektywności, nowi pracownicy, pomiar ad-aptacyjności, adaptacyjność przedsiębiorstwa, metody pomiaru adap-tacyjności
Keywords in Englishperformance measurement, new employees, adaptability measurement, adaptability, adaptability measurement methods
Abstract in PolishW artykule przedstawiono metody pomiaru efektywności pra-cowników w kontekście zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstwa. Poruszono aspekt adaptacyjności przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu organizacji. Omówiono, między innymi, takie wskaźniki jak rentowność inwestycji w kapitał ludzki, stopę przyjęć, czyli relacja pracowników zatrudnionych na stanowiskach zwolnionych oraz nowo stworzonych w proporcji do całkowitej siły roboczej danej organizacji. Poruszone zostały również kwestie czyn-ników związanych z adaptacyjnością ludzi w przedsiębiorstwach, ta-kie jak VSI, HCROI, PRI. Wysoka efektywność nowych pracowni-ków pomaga przedsiębiorstwu w procesie adaptacyjności. Istnieje również odwrotna zależność. Im wyniki, dotyczące efektywności no-wych pracowników są niższe, tym dla procesu adaptacyjności pod-miotów organizacyjnych istnieje większa liczba przeszkód oraz za-grożeń
URL http://www.wit.edu.pl/dokumenty/wydawnictwa_naukowe/zeszyty-naukowe-WPZ/2017-2/0015_M-Janas-2--2-01-2018.pdf
Languagepl polski
File
Janas_Pomiar_efektywnosci_nowych_pracownikow2017.pdf 611,25 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back