Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce

Małgorzata Gasz

Abstract

The article deals with the risk of poverty and social exclusion in Poland compared to other European Union countries, as well as changes in the economic activity of Poles throughout 2010-2016. The research goal is to determine the extent and scope of the impact of the 500+ educational benefit on poverty reduction in Poland in the context of changes in the labor market. In the adopted period, the risk of extreme poverty decreased and in 2016-2018 the Family 500+ program played a significant role in reducing poverty. In many of the least affluent households, the program has increased the level of financial security and better satisfaction of needs, thus reducing the area of poverty. In the long-term perspective, the policy of attractive social benefits may adversely affect the structure of the labor market. The article uses the descriptive analysis method, critical analysis and comparative analysis.
Author Małgorzata Gasz (EMaT / DEaEP)
Małgorzata Gasz,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsThe role of 500+ benefits in the reduction process of poverty and social exclusion in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages88-101
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishubóstwo, wykluczenie społeczne, praca, Rodzina 500+, dezaktywizacja zawodowa
Keywords in Englishpoverty, social exclusion, work, Family 500+, professional deactivation
Abstract in PolishArtykuł porusza tematykę zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, a także zmian aktywności ekonomicznej Polaków na przestrzeni lat 2010-2016. Celem badawczym jest próba określenia stopnia i zakresu wpływu świadczenia wychowawczego 500+ na redukcję ubóstwa w Polsce w kontekście zmian na rynku pracy. W przyjętym okresie zagrożenie skrajnym ubóstwem uległo zmniejszeniu, a w latach 2016-2018 istotny wpływ na redukcję poziomu biedy miał program Rodzina 500+. W wielu najmniej zamożnych gospodarstwach domowych program wpłynął na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa finansowego oraz lepsze zaspokojenie potrzeb, redukując tym samym obszar biedy. W dalszym horyzoncie czasu polityka atrakcyjnych świadczeń socjalnych wpływa niekorzystnie na strukturę rynku pracy. W artykule zastosowano metodę analizy opisowej, analizy krytycznej oraz analizy porównawczej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.08
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gasz_M_Rola_Programu_500_Plus_w_Procesie_Redukcji_2018.pdf 796,06 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back