Relations in the tourism supply chain. Relacje w łańcuchu dostaw

Daria Jaremen , Elżbieta Nawrocka

Abstract

The critical review of publications in the field of economics and management allows one to state that research covering the tourism supply chain (TSC) is quite limited and non- exhaustive. The article presents the review of the most significant studies discussing the problems of the tour- ism supply chain. The authors attempted to indicate gaps in the existing models of the tourism supply chain and on that basis suggested their own model emphasizing, in particular, the relations occurring between its components. It takes into account additional elements, which have not been included so far, i.e. the complex and service oriented nature of a tourist product and its close relations with space, immobility of supply and mobility of demand, as well as the network structure of the touris m economy based on new technologies in terms of information and communication.
Author Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria : Administracja i Zarządzanie, ISSN 2082-5501, (B 9 pkt)
Issue year2015
No104
Pages97-110
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishłańcuch dostaw, relacje, turystyka
Keywords in Englishsupply chain, relations, tourism
Abstract in PolishKrytyczna analiza publikacji z zakresu ekonomii I zarządzania pozwala stwierdzić, że badania zagadnienia łań cucha dostaw w turystyce należą do nielicznych, a jednocześnie są niewyczerpujące. W artykule dokonano prze glądu najważniejszych prac poruszających problem a- tykę łańcucha dostaw w turystyce. Autorki pod jęły próbę wskazania niedostatków w dotychczas formułowanyc h modelach łańcucha dostaw w turystyce i w oparciu o nią zaproponowały własny model, w którym szczególny akcent położyły na relacje między jego ogniwami. Uwzględnia on dodatkowe elementy nie brane dotychczas pod uwagę, tj. złożony i usługowy charakter prod uktu turystycznego oraz jego ścisły związek z przestrzenią, niemobilność podaży i mobilność popytu, a także sieciowość gospodarki turystycznej opartą na nowych technologiach w zakresie informacji i komunikacji.
Languagepl polski
File
Jaremen_Nawrocka_Relations_in_the_tourism_supply.pdf 432,55 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back