Model dla zadania kompletacji zleceń łączonych uwzględniajacy problem blokowania się magazynierów

Grzegorz Tarczyński

Abstract

The paper presents the model for optimal number of merged orders that will reduce the average order-picking time. Two order batching policies were described: pick-then-sort and sort-while-pick. One-block rectangular warehouses were considered. The author studied two routing heuristics: s-shape and return for which the equations for average order-picking time can be designated based on proba- bility distributions: binomial distribution and uniform distribution. The research takes into account the possible congestion problem. Based on simulations the analytical form of blocking time for pickers was proposed. The study shows that the advantages of each additional merged order is getting smaller. Using ABC classification for storage location assignment in warehouses with low number of aisles and large pick lists can extend the average order-picking time.
Author Grzegorz Tarczyński (MISaF / IZM / KEBO)
Grzegorz Tarczyński,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol64
No2
Pages193-211
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishkompletacja towarów, kompletacja zleceń łączonych, optymalizacja, zatory, blokowanie
Keywords in Englishorder-picking, order-batching, optimization, congestion, blocking
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano model pozwalaj ą cy na ustalenie optymalnej liczby áą czonych zamówie Ĕ pozwalaj ą cej na skrócenie Ğ redniego czasu kompletacji. Omówione zosta á y dwa sposoby kompletacji zlece Ĕ áą czonych: „pobierz i sortuj” oraz „sortuj podczas pobierania”. Analizie poddano magazyny jed- noblokowe prostok ą tne, gdzie towary sk á adowano w sposób ca á kowicie losowy oraz losowo w oparciu o klasyfikacj Ċ ABC. Zbadane zosta á y dwie heurystyki wyznaczania trasy magazyniera: s-shape i return , dla których mo Ī na wyznaczy ü wzory na Ğ rednie czasy kompletacji korzystaj ą c z w á asno Ğ ci rozk á adów prawdopodobie Ĕ stwa: dwumianowego i jednostajnego. W badaniach uwzgl Ċ dniono problem wyst Ċ po- wania zatorów w magazynie i na podstawie rezultatów symulacji zaproponowano posta ü analityczn ą funkcji czasu blokowania. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ī e korzy Ğ ci czasowe z ka Ī dego kolejnego do áą czonego do listy kompletacyjnej zamówienia s ą coraz mniejsze. Wykorzystywanie klasyfikacji ABC do sk á adowania towarów szybko rotuj ą cych mo Ī e w magazynach o niewielkiej liczbie alejek i przy du Ī ych zleceniach kompletacyjnych spowodowa ü wyd á u Ī enie czasu kompletacji.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202017/Zeszyt%202/2017_64_2_193-212.pdf
Languagepl polski
File
Tarczynski_Model_dla_zadania_kompletacji_zlecen.pdf 697,81 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-08-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back