Rozliczenie nabycia udziałów finansowanych dotacjami rządowymi – studium przypadku

Edward Wiszniowski

Abstract

One of the forms of financial support for the activity of innovative companies is subsidizing their operations by increasing their equity, which is accomplished by the purchase of shares or stocks by other entities (intermediary companies). The accounting standards applicable do not specify the manner of accounting, recording and presentation in the financial statements of the intermediaries of the subsidies obtained, and in practice there are various and often conflicting approaches to this issue. The article indicates that the purchase of longterm financial assets should not be settled by revenues and increase the entity’s financial result in the year of the subsidy, but should be settled over time for the period of holding shares in the portfolio of these assets in the position of long-term accrued income, and the subsidy should not affect the financial result until the shares or the stocks are disposed of.
Author Edward Wiszniowski (MISaF / IR / KRFiK)
Edward Wiszniowski,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Other language title versionsSettlement of share purchase financed by government subsidies – case study
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No524
Pages145-163
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishrachunkowość, ewidencja księgowa, dotacje, długoterminowe aktywa finansowe
Keywords in Englishaccounting, accounting records, grants, long-term financial assets
Abstract in PolishJedną z form finansowego wsparcia działalności spółek innowacyjnych jest dotowanie ich działalności przez podwyższenie kapitałów własnych, co jest realizowane przez zakup udziałów lub akcji przez inne podmioty (spółki pośredniczące). Obowiązujące normy prawne rachunkowości nie precyzują sposobu rozliczania, ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym spółek pośredniczących uzyskanych dotacji, a w praktyce można spotkać różne i często sprzeczne ze sobą sposoby podejścia do tego zagadnienia. W artykule wskazano, że zakup długoterminowych aktywów finansowych nie powinien być rozliczony przez przychody i podwyższać wynik finansowy jednostki w roku uzyskania dotacji, ale winien być rozliczany w czasie, przez okres utrzymywania udziałów w portfelu tych aktywów, w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów, zaś dotacja nie powinna wywierać wpływu na wynik finansowy do czasu zbycia udziałów lub akcji.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.524.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/78818
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wiszniowski_Rozliczenie_Nabycia_Udzialow_Finansowanych_Dotacjami.pdf 460,38 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back