Rola innowacyjnych instrumentów finansowych w planie inwestycyjnym dla Europy

Krzysztof Biegun

Abstract

This article aims to analyze Investment Plan for Europe, with particular emphasis on the role of financial markets and financial instruments conducive to mobilizing private capital. An assessment of opportunities and risks arising from the use of innovative financial instruments has been given. Particular attention was paid to the so-called. „SME window”, ie. a part of the Plan which focuses on supporting small and medium-sized enterprises. The design of the financial instruments arises from earlier regulations on financial instruments in 2014-2020. The analysis of official publications and EU legislation leads to the conclusion that the term „innovation” with respect to financial instruments appears to be the case when the purpose of the support is mainly the involvement of private capital (eg through risk sharing) and the use of leverage in order to maximize the economic efficiency of public funds. Innovative financial instruments will provide a new and important source of investment financing, supporting long-term sustainable investments in times of budget constraints. They will also allow for the reduction of barriers to access finance, which are particularly severe for SMEs and the so-called start-ups
Autor Krzysztof Biegun (NE / KPEiESR)
Krzysztof Biegun
- Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
Inne wersje tytułuThe role of innovative financial instruments in the investment plan for Europe
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr466
Paginacja39-49
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimPlan Inwestycyjny dla Europy, innowacyjne instrumenty finansowe
Słowa kluczowe w języku angielskimInvestment Plan for Europe, innovative financial instruments
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest analiza Planu Inwestycyjnego dla Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli rynków i instrumentów finansowych sprzyjających mobilizowaniu prywatnego kapitału. Dokonano także oceny szans i zagrożeń wynikających z wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. okno MŚP, czyli tę część Planu, która koncentruje się na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Konstrukcja omawianych instrumentów finansowych wynika z wcześniejszych regulacji prawnych dotyczących instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020. Na ramy te składają się m.in.: regulacje i standardy instrumentów finansowych obowiązujące w Horyzoncie 2020, COSME, instrumencie „Łącząc Europę”, programie „Kreatywna Europa” i innych. Analiza oficjalnych publikacji i aktów prawnych UE prowadzi do wniosku, iż określenie „innowacyjny” w odniesieniu do instrumentów finansowych pojawia się w przypadku, kiedy celem wsparcia jest przede wszystkim zaangażowanie kapitału prywatnego (m.in. poprzez podział ryzyka) i wykorzystanie dźwigni finansowej w celu maksymalizacji ekonomicznej efektywności środków publicznych. Innowacyjne instrumenty finansowe będą stanowić nowe, istotne źródło finansowania inwestycji, wspierając długoterminowe inwestycje zrównoważone w okresie ograniczeń budżetowych. Pozwolą także na ograniczenie barier w dostępie do finansowania, które są szczególnie dotkliwe dla MŚP oraz tzw. start-upów
DOIDOI:10.15611/pn.2017.466.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40884
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Biegun_Rola_innowacyjnych_instrumentow_finansowych_w_planie.pdf 441,37 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót