Zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności a odporność na szoki finansowe Polaków w świetle badań własnych

Małgorzata Solarz

Abstract

The maximization of meeting both joint and individual needs of hous e- hold members constitutes the primary objective of its functioning. The rea lization of such aspirations requires skillful financial risk management in everyday life, which allows surviving financial shocks, i.e. strengthens f i- nancial resilience of an entity. The purpose of the presented article is to discuss both theoretical and statistical aspects of financial resilience experienced by households, inclu d- ing the identification of financing sources for unexpected expenses incurred by Poles. The following research methods were applied: critical review of the subject literature, statistical meth ods and the method of diagnostic su r vey. The conducted analyses of collected empirical data allowed firstly, to identify the primary financing sources of unexpected expenses such as sa v- ings (33%), insurance (21%), loans from family or friends (25%), bank c re d- its (12%) and secondly, to describe seven socio - demographic profiles of e n- tities which cope with the shocks experienced by their household budgets in various ways and thus manage their everyday life financial risks diffe r- ently
Author Małgorzata Solarz (EMaT / DFaA)
Małgorzata Solarz,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol36
No6
Pages393-407
Publication size in sheets0.7
Abstract in PolishMaksymalizacja zaspokajania wspólnych oraz indywidualnych potrzeb członków gospodarstwa domowego stanowi główny cel jego funkcjonow a nia. Urzeczywistnienie ty ch aspiracji wymaga umiejętnego zarządzania r y zykiem finansowym codzienności, co pozwala przetrwać szoki finansowe, czyli wzmacnia odporność finansową podmiotu. Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu teoretycznym i statystyc z- nym odporności finansowej gospodarstw domowych, w tym zidentyfikow a- nie źródeł finansowania nieprzewidzianych wydatków przez Polaków. Wyk o- rzystane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, m e- tody statystyczne oraz metoda sondażu diagnostycznego. Przeprowadzone ana lizy zgromadzonych danych empirycznych pozwol i- ły: po pierwsze wskazać na główne źródła finansowania nieprzewidzianych wydatków, którymi okazały się oszczędności (33%), ubezpieczenia (21%), pożyczki od rodziny i znajomych (25%), kredyty bankowe (12%), a po dr u gie nakreślić siedem społeczno - demograficznych profili podmiotów, które w różny sposób radzą sobie z doświadczającymi ich budżety domowe sz o- kami finansowymi, a co za tym idzie odmiennie zarządzają ryzykiem fina n- sowym codzienności
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tyt_nr:Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarzadowych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back