Identyfikacja i pomiar kapitału społecznego polskich studentów ‒ sieci relacji a współpraca

Urszula Markowska-Przybyła , David Mark Ramsey

Abstract

This article presents the results of research into social capital both in its normative form and from the point of view of interpersonal networks. We investigate the association of the cooperation expressed by individuals with regularity of contact in the informal and formal relationships in which they are involved. The aim of the article is to test the hypothesis that well developed social networks are associated with higher levels of cooperation, as well as the hypothesis that social relationships based on bonding capital are associated with lower levels of cooperation than social relationships based on bridging capital. These results come from questionnaires and experimental games carried out on a sample of 1540 individuals.
Author Urszula Markowska-Przybyła (EMaT / DES)
Urszula Markowska-Przybyła,,
- Department of Enterprise Studies
, David Mark Ramsey - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
David Mark Ramsey,,
-
Other language title versionsIdentification and Measurement of Social Capital of Polish Students – Networks of Relationships vs. Cooperation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No492
Pages37-48
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkapitał społeczny, pomiar, współpraca, ekonomia eksperymentalna, public good game
Keywords in Englishsocial capital, measurement, cooperation, experimental economics, public good game.
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań nad kapitałem społecznym w ujęciu sieciowym oraz normatywnym. Porównano w nim sieci relacji formalnych i nieformalnych ze współpracą reprezentowaną przez poszczególne kategorie osób zaangażowanych w różne rodzaje powiązań. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą rozwiniętym sieciom relacji towarzyszy wyższy kapitał społeczny (której atrybutem jest analizowana w publikacji współpraca) oraz hipotezy mówiącej o tym, że sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału wiążącego towarzyszy niższy stopień współpracy niż sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału pomostowego. W pracy poziom zaufania analizowano na podstawie wyników badań eksperymentalnych oraz badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 1540 osób.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.492.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44014
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Markowska_Przybyla_Ramsey_Identyfikacja_i_pomiar_kapitalu_spolecznego.pdf 693,45 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back