Istota zielonych łańcuchów dostaw - propozycja systematyzacji pojęć

Jarosław Witkowski , Agnieszka Pisarek

Abstract

The main aim of the paper is to iden tify the essence, rules and elements of the green supply chain idea in relation to si milar concepts, such as responsible and sus- tainable supply chains. The authors made th e logic analysis based on the literature re- view which proved that the green supply chain concept is a part of broader ideas of sus- tainable supply chain as well as socially responsible supply chain. The similar terms, such as: ecologistical supply chain, green logi stics, ecologistics, reverse logistics, utiliza- tion logistics, recycling logistics and other ar e usually used in a narrow sense restricted to flows of waste. The undertaken attempt to terms systematization should be an inspira- tion for further discussion concerning the neces sity of ordering the terminology within the management science.
Author Jarosław Witkowski (EMaT / DSMaL)
Jarosław Witkowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Agnieszka Pisarek
Agnieszka Pisarek,,
-
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No315
Pages11-26
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishłańcuch dostaw, zielony łańcuch dostaw, ekologistyka
Keywords in Englishsupply chain, green supply chain, ecologistics
Abstract in Polish G ł ównym celem artyku ł u jest uporz ą dkowanie wiedzy dotycz ą cej poj ę cia, zasad i elementów idei zielonych ł a ń cuchów dostaw na tle pokrewnych koncepcji, tj. od- powiedzialnych i zrównowa ż onych ł a ń cuchów dostaw, ekologistycznych ł a ń cuchów do- staw, a tak ż e ich relacji z cz ę sto u ż ywanymi poj ę ciami: zielonej logistyki, ekologistyki, logistyki odwrotnej, logistyki odzysku, logist yki utylizacji, logistyki recyclingu oraz logistyki zwrotu. Autorzy przeprowadzili analiz ę logiczn ą literatury przedmiotu. Na tej podstawie wykazano, i ż koncepcja zielonych ł a ń cuchów dostaw mie ś ci si ę w szerzej interpretowanym, zrównowa ż onym i odpowiedzialnym spo ł ecznie nazewnictwie. Ter- miny bliskoznaczne, tj. ekologistyczny ł a ń cuch dostaw, ekologistyka, logistyka odwrot- na i inne, najcz ęś ciej dotycz ą jedynie strumienia odpadów, a wi ę c s ą terminami o w ęż - szym zakresie poj ę ciowym. Przeprowadzona próba systematyzacji poj ęć powinna by ć inspiracj ą do dalszej dyskusji na temat konieczno ś ci uporz ą dkowania terminologii w zakresie nauk o zarz ą dzaniu.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_315/01.pdf
Languagepl polski
File
Witkowski_Pisarek_Istota_zielonych_lancuchow_dostaw_propozycja.pdf 313,56 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back