Przyczynowa analiza rentowności wybranych polskich banków za pomocą modelu Du Ponta

Adam Kopiński , Dariusz Porębski

Abstract

Purpose – Net return on equity (ROE) is a central parameter in assessment of the bank and its individual areas of activities. ROE as a measure of profitability and the primary objective of the bank is used to steer towards a more efficient use of capital raised and to determine the factors that inform the dynamics of the bank’s viability. Design/research methodology – It is possible to decompose the return on equity in the assessment of banks by Du Pont decomposition using methods of logarithm and subsequent substitutions. Findings – Based on data from the database Emis the authors calculated measures of profitability (ROE mainly) for commercial banks operating in Poland and applied Du Pont model to determine the effect of factors included in the model on return on equity. Originality/value – ROE decomposition can be useful in analyzing financial situation of a bank and can serve as a tool for assessment of the causal changes in return on equity in the years 2008–2015
Author Adam Kopiński (MISaF / IZF / KFP)
Adam Kopiński,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
, Dariusz Porębski (ES / DF)
Dariusz Porębski,,
- Department of Finance
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5/1 (89)
Pages473-484
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwskaźniki rentowności banku, rentowność kapitału własnego (ROE), dekompozycja ROE, model Du Ponta
Keywords in Englishbank profitability ratios, return on equity (ROE), ROE decomposition, Du Pont model
Abstract in PolishRentowność netto kapitału własnego (ROE) jest centralnym parametrem oceny banku i jego poszczególnych obszarów działalności. ROE jako miara rentowności i podstawowy cel banku służy do sterowania w kierunku bardziej efektywnego zastosowania pozyskanego kapitału oraz określenia czynników, które determinują dynamikę rentowności banku. Metodologia badania – Możliwe jest dekomponowanie wskaźnika rentowności kapitału własnego w ocenie banków za pomocą rozkładu Du Ponta stosując metody logarytmowania i kolejnych podstawień. Wynik – Na podstawie danych z bazy Emis obliczono mierniki rentowności (głównie ROE) dla banków komercyjnych funkcjonujących w Polsce oraz zastosowano model Du Ponta do określenia wpływu czynników zawartych w tym modelu na rentowność kapitału własnego. Oryginalność/wartość – Dekompozycja wskaźnika ROE może być pomocna w analizie sytuacji finan-sowej banku jako narzędzie przyczynowej oceny zmian rentowności kapitału własnego w latach 2008–2016
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/1-39
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/724/article/4087/
Languagepl polski
File
Kopinski_Porebski_Przyczynowa_ analiza_ rentowności2017.pdf 367,43 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back